Bài học kinh nghiệm trong xây dựng Đảng bộ TP.Cần Thơ trong sạch, vững mạnh
11:06 - 23/07/2017

(TGCT) Từ năm 2005 đến nay, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XI (nhiệm kỳ 2005-2010) và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XII (nhiệm kỳ 2010-2015) và hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015-2020) có thể rút ra những bài học kinh nghiệm khá toàn diện. Trong đó, công tác xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là công việc trọng tâm của toàn Đảng bộ nói chung và của từng tổ chức cơ sở đảng nói riêng.

Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng,
xây dựng hệ thống chính trị tin gọn, hiệu lực, hiệu quả. Ảnh: Tấn Vĩnh.

* Những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Trong hơn 10 năm qua, Đảng bộ thành phố Cần Thơ tập trung công tác xây dựng tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động có chiều sâu, tạo thế và lực mới cho sự phát triển bền vững của thành phố. Những thành tựu  xây dựng Đảng bộ về chính trị, tư tưởng và tổ chức là nhân tố quan trọng, quyết định sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; trên một số mặt đã thể hiện ngày càng rõ hơn vai trò trung tâm và đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Từ thực tế hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ thành phố Cần Thơ có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm chủ yếu sau:

Thứ nhất, Đảng bộ thành phố Cần Thơ luôn coi trọng công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trên cơ sở quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả sự chỉ đạo của Trung ương trong công tác xây dựng Đảng, cụ thể và trực tiếp là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về những vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo ra chuyển biến tích cực.

Thứ hai, tập trung sắp xếp, kiện toàn các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả. Coi trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nhất là tổ chức đảng trên địa bàn nông thôn, vùng có số đông đồng bào sinh hoạt tôn giáo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các loại hình doanh nghiệp.

Thứ ba, công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh không chỉ dừng lại ở mức độ nhận thức chung chung, cần thiết phải có kế hoạnh cụ thể, chỉ đạo sát hợp, có quyết tâm chính trị cao trong xây dựng Đảng bộ về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng bộ cần có giải pháp tương thích, thấu đáo, đồng bộ, giải quyết hài hòa các mối quan hệ về chính trị - tư tưởng, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; chú trọng xây dựng văn hóa, đạo đức trong từng tổ chức đảng, xây dựng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

* Giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trong thời kỳ mới

 

Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội thảo vai trò của tổ chức cơ sở Đảng
trong việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Ảnh: Văn Thành.

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX) về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, chúng tôi xin đề xuất các cấp uỷ đảng nghiên cứu thực hiện các giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo hướng đổi mới mạnh mẽ phong cách, lề lối làm việc, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai là, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiên phong, gương mẫu trong công tác, trong đạo đức và lối sống. Trong đó, tập trung vào các công tác trọng tâm:

(1) Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Nâng cao trình độ chính trị cho mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; kiên định lập trường, tư tưởng không dao động trong bất cứ tình huống nào. Tiếp tục đổi mới tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên. Tập trung phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng các cấp và kịp thời phản bác các quan điểm sai trái, phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Tiếp tục cải tiến phương pháp triển khai, học tập nghị quyết, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nói và làm theo Nghị quyết của Đảng. Thực hiện tốt chương trình bồi dưỡng và cập nhật kịp thời kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện việc “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác, để cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo.

(2) Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, cán bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên: Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và củng cố, kiện toàn bộ máy tinh gọn của cơ quan, đơn vị phù hợp với thực tiễn; xây dựng mối quan hệ của từng tổ chức và giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị.  Quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy; thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình; xây dựng quy trình, biện pháp đánh giá, thẩm định công nhận chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đảm bảo đúng thực chất, cán bộ lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu thực hiện để đảng viên, quần chúng noi theo. Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ.

(3) Đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng: Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra, giám sát theo phương châm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, chú trọng lĩnh vực kinh tế, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.  Tăng cường kiểm tra, giám sát đảng đoàn - ban cán sự đảng, đảng ủy ở các cơ quan Nhà nước, cơ quan tư pháp, các tổ chức Đảng ở các đơn vị kinh tế, cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm của tổ chức Đảng và đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”.  Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Ủy ban kiểm tra và cơ quan Ủy ban kiểm tra đảm bảo số lượng và chất lượng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; có chính sách hợp lý đối với cán bộ kiểm tra các cấp.

(4) Tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với hệ thống chính trị, ngày càng sâu sát, hiệu quả: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc cấp ủy phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, vừa đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, vừa đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tôn trọng và bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Tăng cường chế độ lãnh đạo tập thể, đi đôi với phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân, nhất là đối với người đứng đầu. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đảng, đảng viên, cấp ủy viên hoạt động trong các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định nhiệm vụ chính trị trọng tâm là “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ văn minh, hiện đại, xứng tầm với vai trò trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long” trong bối cảnh vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ được Trung ương tiếp tục đầu tư nguồn lực để xây dựng nhiều công trình trọng điểm tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong vùng liên kết, hợp tác trong khu vực và quốc tế. Riêng đối với thành phố Cần Thơ, những thành tựu sau hơn 10 năm thành phố trực thuộc Trung ương, tình hình chính trị xã hội được ổn định, quan hệ đối ngoại được mở rộng cùng những thành tựu và những kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong việc xây dựng Đảng bộ về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là tiền đề mới cho thành phố tiếp tục phát triển xứng tầm là đô thị loại I trực thuộc Trung ương, xứng tầm với vai trò trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

                                                                                                            ThS Trần Văn Kiệt

 

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Chính trị (2005), Nghị quyết 45-NQ/TW, ngày 17/02/2005 của Bộ Chính trị (khoá IX): “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.

2. Bộ Chính trị (2016), Kết luận số 07-KL/TW, về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

3. Đảng bộ thành phố Cần Thơ (2010), Báo cáo số 91/BC/TU ngày 20/4/2012 về “Kết quả 7 năm thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

4. Đảng bộ thành phố Cần Thơ (2015), Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

238