Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo thực hiện Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư
09:55 - 11/05/2020

(TGCT) Ban Thường vụ Thành ủy vừa ban hành Công văn số 1542-CV/TU thực hiện Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị (Kết luận số 71-KL/TW).

Theo đó,  Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các quận ủy, huyện ủy; các ban xây dựng Đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Thành ủy; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể thành phố quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức nói riêng. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc chưa thực hiện đúng quy định về tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp có sai phạm về tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức đã được phát hiện. Thu hồi quyết định tuyển dụng đối với các trường hợp đã có kết luận vi phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan có thẩm quyền; đồng thời, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tập thể lãnh đạo và cá nhân có liên quan. Không thu hồi quyết định đối với những trường hợp được tuyển dụng không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục từ thời điểm 28/12/2017 trở về trước nhưng đã hoàn thiện đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện và được người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức nhận xét, đánh giá hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, có phẩm chất đạo đức, uy tín tốt, trong thời gian công tác không vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức. Trường hợp chưa hoàn thiện đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì chậm nhất đến ngày 31/12/2020 phải hoàn thiện. Quá thời hạn này, mà chưa hoàn thiện được thì thu hồi quyết định tuyển dụng. Đối với những trường hợp tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức sau ngày 28/12/2017 không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục thì thu hồi quyết định tuyển dụng.

Đối với trường hợp bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện nhưng không thực hiện đúng quy trình, thủ tục tuyển dụng: (1) Nếu được người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức nhận xét, đánh giá hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, có phẩm chất đạo đức, uy tín tốt, trong thời gian công tác không vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức thì cân nhắc xem xét. Riêng đối với trường hợp thuộc diện phải thi tuyển nhưng chưa thi tuyển thì phải tham gia thi tuyển; nếu trúng tuyển, các chế độ, chính sách được tính từ ngày được tuyển dụng trước đó. (2) Nếu không hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, có phẩm chất đạo đức, uy tín thấp hoặc vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức thì thu hồi quyết định tuyển dụng và các quyết định có liên quan về công tác cán bộ sau khi được tuyển dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức đó.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng Ủy ban Nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ thành phố thực hiện nghiêm hướng dẫn của Bộ Nội vụ về xử lý đối với những trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức. Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự đảng Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các ngành chức năng có liên quan đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư và Công văn số 1542-CV/TU của Thành ủy Cần Thơ.

Tải Công văn số 1542 của Thành ủy

Tải Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư

PV

393