Ban Thường vụ Thành ủy: Đẩy mạnh lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội
14:00 - 06/09/2017

(TGCT) Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 743-CV/TU về việc tiếp tục đẩy mạnh lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) “Quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, lắng nghe ý kiến nhân dân; phát huy vai trò của các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ hưu trí, cơ quan báo chí trong giám sát, phản biện và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII.

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt quy chế phối hợp, tạo điều kiện thực hiện tốt quy chế giám sát và phản biện xã hội. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của thành phố phát huy vai trò chủ thể, nòng cốt trong công tác giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia đóng góp ý kiến phản biện vào các văn bản của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp nhất là các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Ban Dân vận Thành ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của thành phố.

Tấn Minh

176