Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
14:27 - 14/11/2020

(TGCT) Ban Thường vụ Thành ủy vừa ban hành Chương trình số 03-CTr/TU triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, Chương trình xác định mục tiêu đến năm 2030: “Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long; là trung tâm của vùng về dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao; là đô thị hạt nhân vùng đồng bằng sông Cửu Long; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quốc phòng - an ninh được bảo đảm vững chắc”. Đồng thời, đề ra một số chỉ tiêu cụ thể cho giai đoạn 2021 – 2025 như: Tăng trưởng GRDP đạt mức 7,5 - 8%/năm; đến năm 2025, GRDP/người đạt 6.200 - 6.800 USD; có 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 95%; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) ở mức dưới 0,5%... Giai đoạn 2026 – 2030, GRDP/người đạt 9.400 - 11.000 USD; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 100%; về cơ bản không còn hộ nghèo...

Tầm nhìn đến năm 2045: “Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long; thuộc nhóm các thành phố phát triển khá ở Châu Á”.

Để thực hiện đạt các mục tiêu đề ra, Ban Thường vụ Thành ủy xác định 10 nội dung: (1) Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW, tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong toàn Đảng bộ thành phố, từ doanh nghiệp đến người dân về vai trò trung tâm của thành phố. (2) Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch đô thị trên cơ sở phát huy ở mức cao nhất các tiềm năng, lợi thế không chỉ của thành phố mà của cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. (3) Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng và liên vùng; là cơ sở để thành phố phát huy vai trò trung tâm, động lực phát triển vùng; là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế. (4) Thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ mọi thành phần kinh tế cho sự phát triển kinh tế - xã hội, nhất là cho phát triển cơ sở hạ tầng và các ngành kinh tế có tiềm năng, lợi thế. (5) Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, dịch vụ khoa học và công nghệ, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố và vùng đồng bằng sông Cửu Long, khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế chuyên sâu của Vùng. (6) Gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; khẳng định vị thế là trung tâm văn hóa, du lịch và thể thao của vùng đồng bằng sông Cửu Long. (7) Thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái; hướng tới là trung tâm ứng phó với biến đổi khí hậu của vùng đồng bằng sông Cửu Long. (8) Tăng cường liên kết, hợp tác với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác trong cả nước; hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp; phát huy vai trò trung tâm, trở thành hạt nhân liên kết của Vùng; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế. (9) Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh. (10) Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Chương trình cũng xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện; đồng thời phân công đồng chí Bí thư Thành ủy; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chỉ đạo chung; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy chủ trì; các cấp ủy trực thuộc Thành ủy phối hợp tổ chức thực hiện. Phân công, Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo chung. Các đồng chí Thành ủy viên chủ trì theo từng lĩnh vực được phân công; các địa phương, các sở, ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện...

Tải Chương trình 03

Ngô Phương Văn

406