Ban Tuyên giáo Thành ủy tập huấn, bồi dưỡng những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
09:24 - 07/06/2019

(TGCT) Ngày 06/6/2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị tâp huấn, bồi dưỡng những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đến dự và phát biểu khai mạc.  


Đồng chí Trần Văn Kiệt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy
báo cáo chuyên đề tại hội nghị tập huấn.

Phát biểu khai mạc đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”, chính vì vậy trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong toàn thành phố đặc biệt quan tâm thực hiện hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nhiều nghị quyết, chỉ thị của Thành ủy về công tác giáo dục lý luận chính trị được ban hành và tổ chức thực hiện, đạt được những kết quả quan trọng; nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân về ý nghĩa, vai trò và các giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được nâng lên.

Đồng chí Trần Việt Trường, đề nghị các đại biểu, nhất là báo cáo viên, giảng viên làm công tác tuyên tuyền, giáo dục, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cần gương mẫu, đề cao tinh thần trách nhiệm; nghiêm túc nghiên cứu, nghe báo cáo viên trình bày để nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, nhất là những điểm mới; kết hợp nghiên cứu tài liệu với tăng cường trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị mình để hiểu đầy đủ hơn nội dung được truyền tải trong hội nghị.

Tham gia có hơn 120 đồng chí là Báo cáo viên thành phố, lãnh đạo và cán bộ Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) quận, huyện ủy và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy; Ban Tuyên giáo xã, phường, thị trấn cùng lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị các quận, huyện được nghiên cứu học tập các chuyên đề: Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư khóa XII về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Qua hội nghị tập huấn nhằm cung cấp những nội dung cơ bản, những điểm mới trong việc vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng vào công cuộc đổi mới, từ đó nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng.

Tin, ảnh: P.V

117