Đề cương báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI)
09:28 - 19/02/2019

Ngày 19/02/2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ có Công văn số 1536-CV/BTGTU Về việc Báo cáo 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ xin giới thiệu đến các đồng chí Đề cương báo cáo:

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW

ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI)

về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin

đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế

(Gửi kèm Công văn số 1536-CV/BTGTU, ngày 19 tháng 02 năm 2019)

 

PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36-NQ/TW

 

I. CÔNG TÁC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, CHỈ ĐẠO VÀ TUYÊN TRUYỀN

1. Công tác học tập và quán triệt

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và trách nhiệm của người đứng đầu

3. Công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức

II. CÔNG TÁC THỂ CHẾ HÓA

1. Các văn bản, cơ chế, chính sách

2. Hướng dẫn, hoàn thiện, bổ sung thực hiện các quy định, tiêu chuẩn và hệ thống tiêu chí đánh giá

3. Cơ chế tài chính

4. Cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển thị trường

5. Chính sách cán bộ

III. THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG, PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Kết quả đạt được

1.1. Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm thực hiện ba đột phá chiến lược

- Triển khai chương trình cải cách hành chính; xây dựng chính quyền điện tử; triển khai dịch vụ công trực tuyến

- Hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

1.2. Xây dựng hạ tầng thông tin của thành phố

- Mức độ hiện đại hóa, chuẩn hóa, đồng bộ, liên thông, đảm bảo khả năng tiếp cận và sử dụng cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân

- Khả năng kết nối băng thông rộng, chất lượng cao đến các xã, phường, thị trấn, cơ sở giáo dục và kết nối quốc tế

- Triển khai và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước

1.3. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị, sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, đơn vị kinh tế nhà nước

- Việc thanh toán không dùng tiền mặt; phát triển thương mại điện tử

1.4. Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố

 - Đánh giá việc phát triển, tăng trưởng của công nghiệp công nghệ thông tin

- Sự phát triển các công viên phần mềm, khu công nghệ thông tin tập trung hiện đại

- Hình thành, phát triển các doanh nghiệp công nghệ thông tin

- Thu hút đầu tư của nước ngoài về công nghệ thông tin

1.5. Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin của thành phố

- Số lượng

- Chất lượng

1.6. Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, giữ vững chủ quyền quốc gia

- Năng lực nghiên cứu, ứng dụng, tiếp thu, làm chủ và sáng tạo về công nghệ thông tin

- Khả năng bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, giữ vững chủ quyền quốc gia trên không gian mạng

2. Hạn chế, yếu kém và nguyên nhân

2.1. Hạn chế, yếu kém

2.2. Nguyên nhân

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Về công tác tổ chức thực hiện

2. Đánh giá tổng thể kết quả, hạn chế và nguyên nhân thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 36-NQ/TW

 

PHẦN THỨ HAI

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36-NQ/TW

 

I. BỐI CẢNH VÀ YÊU CẦU

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Việc khắc phục hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp theo Nghị quyết 36-NQ/TW của thành phố

- Về nhận thức và vai trò của cấp ủy

- Về hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật

- Về xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin

- Về hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin

- Về phát triển công nghiệp công nghệ thông tin

- Về phát triển ngồn nhân lực phát triển công nghệ thông tin

- Về ứng dụng công nghệ thông tin trong quốc phòng, an ninh

- Về hợp tác quốc tế

2. Đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của thành phố

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đề xuất, kiến nghị với Trung ương

2. Đề xuất, kiến nghị với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố

3. Đề xuất, kiến nghị với các tổ chức, doanh nghiệp

 

PHỤ LỤC

1. Các văn bản thể chế hóa việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2014 - 2019

2. Số liệu đầu tư cho công nghệ thông tin giai đoạn 2014 - 2019

3. Số liệu nhân lực công nghệ thông tin giai đoạn 2014 - 2019

4. Các nhiệm vụ, đề án, chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2014 - 2019

BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY CẦN THƠ

 

3924