Bình Thủy: Hội thảo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
22:36 - 10/10/2020

(TGCT) Ban Tuyên giáo Quận ủy Bình Thủy vừa tổ chức Hội thảo "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay". Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Quận ủy, UBND quận, đại diện các cấp ủy  trực thuộc Quận ủy và Đảng ủy cơ sở đến dự.

Quang cảnh hội thảo.

Trước các hoạt động chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động, cùng những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư  của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới". Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tổ chức nhiều hình thức đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, thông tin bịa đặt trên phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Cùng với đó, tăng cường giáo dục  cán bộ, đảng viên, đoàn viên, các tầng lớp Nhân nhận thức về truyền thống văn hóa, thành quả cách mạng của Đảng, quê hương, dân tộc; đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Qua đó, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Tham luận tại hội thảo, các đại biểu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, các biện pháp trong công tác xây dựng lực lượng; nhận diện, đấu tranh và xử lý đối với các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Phân tích, làm rõ vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch  thời gian tới...

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Hoàng Thủy Trinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận Bình Thủy lưu ý các cấp ủy  trực thuộc Quận ủy và Đảng ủy cơ sở tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35-NQ/TW (khóa XII), Kế hoạch số 132- KH/QU của Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy. Tăng cường phối hợp giữa các thành viên Ban Chỉ đạo 35 Bình Thủy và lãnh đạo người đứng đầu các cấp ủy, thành viên Tổ cộng tác viên dư luận xã hội quận, thường xuyên trao đổi thông tin, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nắm bắt tư tưởng trong nội bộ, dư luận xã hội nhằm thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù dịch, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn. Bên cạnh đó, tăng cường viết bài, tham gia bình luận, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tiếp tục cập nhật các thông tin, bài viết ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, địa phương. Tăng cường đăng tin, bài, thông tin tích cực tuyên truyền lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Đảng, các ngành, địa phương…trên cổng thông tin điện tử quận, hệ thống loa truyền thanh quận, phường…

Tin, ảnh: Hoàng Định

39