Cần Thơ: Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
22:37 - 26/09/2018

(TGCT) Ngày 17/9/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Đây là cuộc Tổng điều tra với nhiều nội dung quan trọng nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; đồng thời, cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Cục Thống kê thành phố - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, giải quyết.

                                                                                          Mai Anh

136