Cánh cò ca dao
12:42 - 03/11/2019

Trắng chấp chới cánh cò/
Mang lời ru của mẹ/
Mang chuyện bà hằng kể/
Bay về miền thẳm sâu

Chiều mải miết lưng trâu
Chú mục đồng thổi sáo
Chao cánh cò hư ảo
Nâng tiếng sáo bay xa
 
Cò “bay lả bay la”
Trong lời ru dịu nhẹ
Trong bao la tình mẹ
Những vui buồn chơi vơi
 
Để đi suốt cuộc đời
Cánh cò còn chấp chới
Cho hồn ta vỗ mãi
Trắng cánh cò ca dao!

                           Lê Anh Phong
                       Theo Báo Cần Thơ

81