Chăm lo cho người nghèo góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững
12:37 - 14/10/2020

(TGCT) Thành ủy Cần Thơ vừa triển khai Công văn số 05-CV/TU chỉ đạo việc triển khai thực hiện các hoạt động vì người nghèo năm 2020.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân trong việc chăm lo cho những người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, phát huy truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, tinh thần đoàn kết, “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần quan trọng đảm bảo chính sách an sinh xã hội và thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững của thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị Ban Cán sự đảng Ủy ban Nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành thành phố phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố trong công tác triển khai thực hiện các hoạt động vì người nghèo năm 2020; tăng cường vận động, hỗ trợ, tham gia đóng góp tích cực cho Quỹ “Vì người nghèo” của thành phố, đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, tạo ra phong trào thi đua sâu rộng trong các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân và toàn xã hội. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện tốt các hoạt động vì người nghèo trên địa bàn thành phố, trọng tâm là Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020, từ ngày 17/10/2020 đến ngày 18/11/2020, phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố, đạt yêu cầu, kế hoạch đề ra… Đảng đoàn Liên đoàn Lao động thành phố lãnh đạo tổ chức công đoàn các cấp vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên và người lao động tích cực hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020…

Tải Công văn 05

Ngô Phương Văn

32