Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác quản lý, xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố
23:57 - 11/04/2019

(TGCT) Ngày 10/4/2019, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy  ký ban hành Chỉ thị số 28-CT/TU về tăng cường công tác quản lý, xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác quản lý, xử lý chất thải rắn. Đặc biệt là tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu. Việc quản lý, xử lý chất thải rắn phải đảm bảo đồng bộ các nội dung: phân loại tại nguồn, quản lý nguồn thải, thu gom, xử lý và phải triển khai thực hiện một cách hiệu quả với nhiều biện pháp kết hợp (tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tự giác thực hiện, kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm...). Đồng thời, tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong cả hệ thống chính trị và trong toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quản lý, xử lý chất thải rắn, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và lâu dài của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội.

Thứ hai, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố lãnh đạo Hội đồng Nhân dân các cấp tăng cường công tác giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác quản lý, xử lý chất thải rắn, bảo đảm cho công tác này thật sự là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị.

Thứ ba, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Rà soát, điều chỉnh quy hoạch các bãi xử lý, nhà máy xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố đảm bảo phù hợp quy định và yêu cầu thực tế của địa phương; ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư xử lý chất thải rắn; có cơ chế, chính sách ưu đãi để khuyến khích, thực hiện tốt công tác xã hội hóa đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả và đúng quy định; tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, vận động, khai thác hiệu quả các nguồn lực để xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng chủ động nắm chặt tình hình, tổ chức thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và bảo đảm an ninh trật tự trong lĩnh vực môi trường; thường xuyên tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm, đúng quy định các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, xử lý chất thải rắn; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động phát thải, thu gom, vận chuyển, lưu giữ, tái chế, tái sử dụng và xử lý chất thải rắn trên địa bàn.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành và địa phương thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động quản lý, xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố: (1) Tiếp tục rà soát, nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu đãi hỗ trợ của thành phố trên lĩnh vực quản lý, xử lý chất thải rắn cho các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân áp dụng đổi mới công nghệ, trang thiết bị; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thân thiện với môi trường, đảm bảo thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đúng quy định pháp luật, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. (2) Quan tâm cân đối ngân sách địa phương; tranh thủ các nguồn vốn của Trung ương và các nguồn vốn khác để thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác quản lý, xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố. Tập trung rà soát, xây dựng 3 kế hoạch và ưu tiên bố trí vốn đầu tư phát triển cho từng chương trình, dự án trên lĩnh vực công tác quản lý, xử lý chất thải rắn thuộc nguồn vốn đầu tư công, phù hợp với tổng mức đầu tư và cơ cấu đầu tư theo ngành và lĩnh vực, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Thứ tư, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc thành phố, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ tập trung quyết liệt thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân theo hình thức phù hợp nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quản lý, xử lý chất thải rắn, đặc biệt là công tác phân loại rác tại nguồn.

Thứ năm, Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan tăng cường công tác thông tin đại chúng, cải tiến nội dung, hình thức thực hiện các chuyên trang, chuyên mục trên Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác quản lý, xử lý chất thải rắn đến các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong cả hệ thống
chính trị và toàn xã hội quán triệt, tổ chức thực hiện.

Thứ sáu, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhất là người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị nêu cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Thứ bảy, giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

Thịnh Ngô

279