Cờ Đỏ hơn 3.000 học viên được giáo dục lý luận chính trị
22:57 - 04/10/2018

(TGCT) Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Cờ Đỏ chủ động, tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn huyện.

Theo đó, đã mở 40 lớp, với 3.160 học viên tham gia. Trong đó, hệ Đảng mở 8 lớp, 513 học viên; hệ Nhà nước mở 9 lớp, 922 học viên; hệ đoàn thể mở được 7 lớp, với 554 học viên. Ngoài ra, còn tổ chức 9 lớp cho lực lượng báo cáo viên, với 715 lượt đồng chí tham dự và 07 lớp chuyên đề, với 456 học viên.

Chất lượng học tập của học viên đạt 100% so với yêu cầu. Bên cạnh, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Cờ Đỏ phối hợp với Phòng Giáo Dục và Đào tạo huyện triển khai đợt học tập chính trị hè cho giáo viên trong toàn huyện.    

Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đảng viên đã có sự đổi mới về nội dung bồi dưỡng, hình thức tổ chức phong phú, kiến thức của các thành phần được bồi dưỡng đa dạng; quy trình mở lớp, tổ chức lớp chặt chẽ. Ngoài nội dung chương trình đã quy định, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Cờ Đỏ còn lồng ghép báo cáo thời sự chính trị, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, chính trị của địa phương, chuyên đề về biển đảo… liên quan đến nội dung chương trình bồi dưỡng, giúp cho học viên nâng cao kiến thức, vận dụng tốt vào thực tiễn công tác.

                                                Uyển Nhi

89