Ký kết giao ước thi đua công tác Tuyên giáo năm 2019
23:27 - 11/03/2019

(TGCT) Ban Tuyên giáo Quận ủy Thốt Nốt vừa tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua giữa Ban Tuyên giáo các phường, Tuyên giáo (tuyên huấn) các Chi, Đảng bộ trực thuộc Quận ủy năm 2019, đồng thời hướng dẫn xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và triển khai chương trình công tác Tuyên giáo năm 2019.

Theo đó, nội dung thi đua sẽ tập trung vào công tác giáo dục lý luận chính trị, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; công tác thông tin – tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, công tác văn hóa – văn nghệ, công tác khoa giáo, công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng và công tác xây dựng tổ chức bộ máy. Từ việc triển khai, các đơn vị tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện; hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và cuối năm có sơ, tổng kết để làm cơ sở báo cáo kịp thời về Ban Tuyên giáo Quận ủy xem xét, đánh giá, chọn ra những tập thể, cá nhân xuất sắc, đề nghị Thường trực Quận ủy khen thưởng.

Đối với việc xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Quận ủy Thốt Nốt yêu cầu mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến phải có kế hoạch cụ thể và theo trình tự từ việc đảm bảo thực hiện đúng chủ trương, đề ra biện pháp thực hiện, từ đó đánh giá chất lượng, hiệu quả và có sơ, tổng kết để kịp thời duy trì, nhân rộng hiệu quả từ các mô hình, qua đó nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

                                                                   Tin, ảnh: Ngọc Tâm

45