Củng cố, kiện toàn thư viện công cộng
13:45 - 02/10/2018

(TGCT) UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 3278/UBND-KGVX ngày 27/9/2018 về việc củng cố, kiện toàn hệ thống thư viện công cộng. Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao  và Du lịch nghiên cứu, triển khai củng cố, kiện toàn hệ thống thư viện công cộng theo yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiện toàn, củng cố thư viện công cộng theo đúng tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) và Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ; cân nhắc không sáp nhập cơ học thư viện với các thiết chế văn hóa khác.

Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo thư viện công cộng tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong tổ chức và cung cấp các dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hình thành bộ sưu tập số; tăng cường công tác luân chuyển sách báo phục vụ ngoài thư viện, thực hiện tốt vai trò trung tâm phối hợp hoạt động, hỗ trợ các thư viện trên địa bàn.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả của thư viện góp phần hoàn thiện nhân cách, trí tuệ, đạo đức, lối sống của người Việt Nam, hình thành và củng cố thói quen đọc sách ở trẻ em ngay từ lứa tuổi sớm nhất; hỗ trợ việc học ở các cấp độ khác nhau; phát triển khả năng sáng tạo; hỗ trợ kỹ năng tiếp cận, sử dụng máy tính, những thành tựu khoa học phục vụ cuộc sống… Đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động thêm nguồn lực đầu tư, phát triển thư viện phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cũng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao  và Du lịch khẩn trương thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 1592/ UBND-KGVX ngày 23/5/2018 về việc kiện toàn, củng cố và hiện đại hóa, nâng cao chất lượng phục vụ của hệ thống thư viện công cộng.

Thịnh Ngô

121