Đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Vần Thơ: Tập trung nguồn lực tạo bước đột phá trong năm 2019
22:37 - 05/02/2019

15 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Cần Thơ phát huy mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), ngày 17-2-2005, về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH) đất nước, một cách tích cực, chủ động, sáng tạo, quyết liệt và đạt kết quả tốt đẹp, xây dựng thành phố xứng đáng với vị thế là đô thị loại I trực thuộc Trung ương. Tự hào với những thành quả đạt được năm qua, tiếp tục tạo tiền đề để thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) năm 2019... Nhân dịp đầu năm mới, đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chia sẻ:

- 15 năm qua, thành phố đã đạt được những thành tựu đáng tự hào. Các ngành sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đã phấn đấu không ngừng, với tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức khá, GDP (giá so sánh năm 2010) giai đoạn 2004-2014 tăng bình quân 14,15%/năm, GRDP theo cách tính mới (giá so sánh năm 2010) giai đoạn 2015-2018 tăng bình quân 7,56%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đến năm 2018, khu vực nông nghiệp, thủy sản chiếm 8,20%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 32,63%; khu vực dịch vụ 59,17%; đóng góp đáng kể vào việc đảm bảo chỉ tiêu GRDP bình quân đầu người đạt 80,5 triệu đồng, tăng tương đương 8 lần so với năm 2003; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,53%...

Môi trường đầu tư được cải thiện mạnh mẽ, thành phố huy động tối đa các nguồn lực ngoài ngân sách cho đầu tư phát triển, với tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân 20,6%/năm. Các công trình giao thông quan trọng được đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng, mang tính kết nối lan tỏa, tạo động lực mới cho phát triển... Phát triển văn hóa - xã hội cũng được thành phố quan tâm đầu tư. Những thành tựu về kinh tế nói trên sẽ tạo bước đột phá cho TP Cần Thơ thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2019 và thời gian tới.

* Thưa đồng chí, đâu là những thành tựu nổi bật nhất trong năm 2018?

- KT-XH thành phố đạt nhiều kết quả quan trọng, tăng trưởng khá trên nhiều ngành, lĩnh vực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,505% so với năm 2017. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tăng 8,15% so với năm trước. Khu vực dịch vụ phát triển khá tốt, kết cấu hạ tầng thương mại, dịch vụ từng bước được hoàn thiện, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tăng 12,26% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ; hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch, lưu trú, hội nghị tăng nhanh và phát triển khá so với các tỉnh trong vùng. Sản xuất nông nghiệp đổi mới và nâng cao hiệu quả. Thu ngân sách nhà nước đạt chỉ tiêu giao...

Ảnh: Anh Khoa

Điểm nổi bật trong năm là thành phố cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tạo thuận lợi tốt nhất cho các tổ chức, cá nhân khởi nghiệp, đầu tư và mở rộng sản xuất, kinh doanh. Thành phố đã thu hút nhiều tổ chức, doanh nghiệp quan tâm đầu tư hàng chục dự án thuộc các lĩnh vực khác nhau, với tổng vốn thực hiện hàng trăm ngàn tỉ đồng. Đây là hoạt động góp phần giải quyết lao động, đảm bảo an sinh xã hội và tăng nguồn thu ngân sách của địa phương. 

Các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện đồng bộ và kịp thời. Mạng lưới trường học tiếp tục được đầu tư, phát triển; mạng lưới y tế được kiện toàn, nâng cao chất lượng, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 82,5%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,53% tổng số hộ, giảm 1,02% . Công tác quản lý đô thị, đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu được chú trọng. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm...

Giải pháp nào để thành phố phát huy những thành tựu này, đồng thời tạo thế và lực để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2019, thưa đồng chí?

Phát huy những thành tựu đạt được trong năm qua, thành phố tiếp tục đưa ra 13 chỉ tiêu chủ yếu cần tập trung, phấn đấu thực hiện vượt kế hoạch đề ra trong năm 2019. Qua đó, các nhiệm vụ trọng tâm được xác định, như: tăng cường ổn định kinh tế, kiểm soát giá cả; tạo môi trường và động lực cho phát triển KT-XH; nâng cao chất lượng quy hoạch, phát triển đô thị, quản lý đất đai, nhất là triển khai công tác lập quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của Luật Quy hoạch.

Tập trung cơ cấu lại đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tín dụng; quyết liệt thực hiện cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực theo hướng tăng cường đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy mạnh CNH-HĐH gắn với Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tiếp tục thực hiện 3 khâu đột phá trong Chiến lược phát triển KT-XH giai đoạn 2011-2020; vận hành đồng bộ, thông suốt nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, hiện đại và bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực của nền kinh tế thành phố...

Đồng thời, thành phố tiếp tục thực hiện Quyết định số 2651/QĐ-UBND ngày 15-10-2018 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Nghị định số 103/2018/NĐ-CP ngày 7-8-2018 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với Cần Thơ. Chúng ta xác định đây là cơ hội quan trọng trong thời gian tới để thực hiện thắng lợi, hiệu quả các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019 và thời gian tới.

* Thưa đồng chí, bước đầu thành phố triển khai cơ chế đặc thù như thế nào để tạo nền tảng thực hiện trong năm 2019?

- Nghị định 103/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ ngày 10-10-2018.

Thể chế hóa Nghị định số 103, chúng tôi đã phân công cụ thể trách nhiệm của các sở, ban, ngành trong việc tham mưu cho lãnh đạo thành phố thực hiện có hiệu quả cơ chế đặc thù trên. Hội nghị Xúc tiến đầu tư thành phố năm 2018 thành công, bước đầu khẳng định lợi thế từ cơ chế đặc thù đem lại. Bên cạnh đó, UBND thành phố đã trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 7-12-2018 quy định chính sách hỗ trợ đầu tư các dự án ngoài ngân sách nhà nước; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm thu hút dự án đầu tư vào thành phố, tạo thêm một số thuận lợi, giúp thành phố có thêm nguồn lực thúc đẩy phát triển KT-XH trong những năm tiếp theo.

Để thành công trong thu hút đầu tư các dự án trọng điểm, thành phố sẽ khai thác triệt để các cơ chế chính sách đã ban hành, tăng cường đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính một cách mạnh mẽ hơn nữa theo chủ đề năm 2019 là “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đầu tư phát triển, nâng cao đời sống nhân dân”. Thành phố phải nỗ lực và tranh thủ sự hỗ trợ, tiếp sức của Bộ, ngành Trung ương trong lập danh mục kêu gọi đầu tư theo hình thức BOT, trong vận động tài trợ các dự án ODA, trong điều chỉnh các chính sách có liên quan đến đất đai, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý thuế…

Trước mắt, thành phố chủ động rà soát, lập lại quy hoạch tích hợp theo Luật Quy hoạch có hiệu lực từ ngày 1-1-2019 để xây dựng được một quy hoạch có chất lượng, tầm nhìn dài hạn cho phát triển của thành phố trong tương lai của quá trình hội nhập quốc tế, trong cách mạng công nghiệp 4.0, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh… Những nội dung trên là bức xúc của thành phố, bên cạnh nội lực của chính mình thì cũng cần có sự tiếp sức từ các cơ quan Trung ương để thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong thời gian tới.

Xin cảm ơn đồng chí!

HÀ VĂN (thực hiện)
Nguồn: baocantho.com.vn

140