Đảm bảo mỗi người, mỗi nhà đều được vui Xuân, đón Tết
14:57 - 30/12/2020

(TGCT) Đó là chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 28 tháng 12 năm 2020 về tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.


Ảnh minh họa: TV.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt việc tổ chức cho Nhân dân thành phố đón năm mới 2021 và Tết Nguyên đán Tân Sửu với tinh thần vui tươi, đoàn kết, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, đảm bảo mỗi người, mỗi nhà đều được vui Xuân, đón Tết. Đồng thời, tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra năm 2021.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu phát huy truyền thống văn hóa đoàn kết, “tương thân, tương ái” của dân tộc ta, quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn, trẻ mồ côi, công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp,... Tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, chúc Tết các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, có công với nước, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ hưu trí, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc
tôn giáo tiêu biểu, lực lượng vũ trang và lực lượng khác làm nhiệm vụ trong những ngày Tết.

Tăng cường thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo đúng tinh thần Chỉ thị số 41 -CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về việc tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”, bảo đảm các hoạt động văn hóa, thể thao, vui xuân,
kỷ niệm ngày truyền thống, hội nghị tổng kết năm, Tết trồng cây... thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và phong tục, tập quán của địa phương, gắn với việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2021 và Tết Nguyên đán Tân Sửu phải phù hợp với điều kiện,
khả năng của từng địa phương, bảo đảm tiết kiệm, tuyệt đối an toàn và không sử dụng ngân sách Nhà nước.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp, các ngành. Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp. Nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; cán bộ, công chức
không đi lễ chùa, lễ hội trong giờ hành chính nếu không được phân công; không dùng xe công, không sử dụng ngân sách Nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi... vào các hoạt động mục đích cá nhân.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ngành chức năng, các cấp chính quyền theo chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện tốt các hoạt động chăm lo Tết cho Nhân dân.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội thành phố, trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này, góp phần tổ chức tốt
các hoạt động vui Xuân trên địa bàn thành phố…

Tải Chỉ thị 05

Ngô Phương Văn

93