Đảng bộ thành phố Cần Thơ hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020
23:12 - 31/07/2017

(TGCT) Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020 diễn ra trong thời điểm Đảng bộ Thành phố đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đại biểu bầu cấp ủy Chi bộ 3D thuộc Đảng bộ bộ phận khu vực 3,
phường Trà An, quận Bình Thủy (nhiệm kỳ 2017 – 2020). Ảnh: Huy Bình.

Để đại hội các chi bộ đạt kết quả tốt, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Công văn số 524-CV/TU ngày 14/3/2017 về việc lãnh đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020,  Ban Tổ chức Thành ủy xây dựng Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU ngày 28/3/2017, hướng dẫn nội dung, chương trình đại hội chi bộ. Trên cơ sở đó, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình của đảng bộ; tổ chức triển khai, quán triệt, đến các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân; chọn từ 01 đến 03 chi bộ làm điểm chỉ đạo đại hội để rút kinh nghiệm trước khi tiến hành đại hội trên diện rộng; đồng thời, lập ban chỉ đạo, đoàn công tác thường xuyên kiểm tra việc chuẩn bị và tổ chức đại hội ở các chi bộ. Đến ngày 08/7/2017, có 2.549 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức đại hội xong (đạt 100%). Đảng bộ quận Cái Răng là đơn vị hoàn thành đại hội chi bộ sớm nhất, tiếp theo là các đảng bộ huyện Phong Điền, quận Thốt Nốt, quận Bình Thủy và các huyện Cờ Đỏ, Thới Lai, Vĩnh Thạnh,... Đại hội các chi bộ diễn ra với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới và thành công tốt đẹp.

Văn kiện đại hội chi bộ, nhất là báo cáo chính trị được tổ chức, lấy ý kiến rộng rãi trong chi bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở; nội dung báo cáo chính trị bám sát nghị quyết của cấp ủy cấp trên, chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm của từng chi bộ; xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp khả thi để bảo đảm sự phát triển toàn diện của chi bộ trong nhiệm kỳ mới. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy đánh giá đúng kết quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ qua; nghiêm túc, thẳng thắn tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “về một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan đối với những yếu kém, khuyết điểm và đề ra lộ trình, biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ mới.

Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội được các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình quy định và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Hầu hết các cấp ủy khi chọn nhân sự đã gắn với kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; lấy sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ… Nhân sự bí thư, phó bí thư cấp ủy khóa mới được cấp ủy khóa trước giới thiệu đa số trúng cử với tỷ lệ cao. Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã bầu 7.139 cấp ủy viên; trong đó: tái cử 4.708 đồng chí, chiếm 65,95%; nữ 2.277 đồng chí, chiếm 31,90% (tăng 1,48% so nhiệm kỳ trước); dưới 35 tuổi 1.455 đồng chí, chiếm 20,38% (tăng 0,18% so với nhiệm kỳ trước); tuổi bình quân 41,44 tuổi (thấp hơn nhiệm kỳ trước 0,03 tuổi). Có 1.811 chi bộ bầu chi ủy, chiếm 71,05% (tăng 8,46% so với nhiệm kỳ trước).

Công tác điều hành và phục vụ đại hội có nhiều đổi mới. Chương trình đại hội được chuẩn bị kỹ trong từng nội dung. Đoàn chủ tịch đại hội nắm vững các quy định, Quy chế bầu cử trong Đảng; thực hiện tốt việc điều hành đại hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở còn một số hạn chế như: Một số cấp ủy chi bộ chuẩn bị báo cáo chính trị còn chung chung, chưa sát với thực tế và chưa xác định rõ các giải pháp trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở trong nhiệm kỳ mới. Việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện một số nơi còn ít. Một số nơi đoàn chủ tịch còn lúng túng trong điều hành thực hiện các nội dung đại hội. Về công tác bầu cử có 44 đồng chí dự kiến bí thư, phó bí thư nhưng không trúng cử.

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là do một số cấp ủy triển khai, quán triệt văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên chưa sâu; thiếu tập trung trong công tác chỉ đạo và tổ chức đại hội chi bộ. Công tác chuẩn bị nhân sự của một số chi bộ chưa chặt chẽ, chưa kiên quyết thay thế những đồng chí tín nhiệm thấp, dẫn đến một số chức danh lãnh đạo cấp ủy và cấp ủy viên tái cử nhưng không trúng cử.

Phát huy những kết quả đạt được, các cấp ủy cần khẩn trương tổ chức tổng kết, đánh giá những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội; phân công, bố trí cán bộ sau đại hội, xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy và triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ mới. Ban Tổ chức cấp ủy tham mưu cấp ủy tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy chi bộ, nhất là các đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy, trong đó chú trọng kỹ năng tổ chức, điều hành sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy và nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng.

Mai Thanh  Dân
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

124