Đảng ủy các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tổ chức Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2018
22:24 - 02/04/2018

(TGCT) Đảng ủy các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ vừa tổ chức Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2018.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 30 học viên là quần chúng ưu tú công tác tại các công ty trong Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ. Qua học tập, các học viên được tìm hiểu khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

Bên cạnh đó, trong quá trình học tập, các giảng viên cung cấp thêm nhiều thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố, chú trọng hướng dẫn các học viên biết liên hệ, vận dụng, gắn lý luận vào thực tiễn công tác tại đơn vị và chú trọng nâng cao ý thức rèn luyện ở học viên để nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và thực hiện nghiêm túc nội quy lớp đề ra.

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Thị Kim Phương, Phó Bí thư Đảng ủy các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ đã nhấn mạnh, kết quả học tập ngày hôm nay chỉ là tiền đề để các học viên được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, các học viên cần phải tiếp tục học tập, không ngừng tự trau dồi, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống; tích cực bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Minh Thái

191