Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/9
11:33 - 08/08/2020

(TGCT). Ngày 07/8/2020, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ đã ban hành Hướng dẫn số 97-HD/BTGTU gởi các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố về tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945  - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020).

Theo đó, cần tập trung tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tùy theo tình hình thực tế trong bối cảnh phức tạp, nguy hiểm của đại dịch COVID-19, để có hình thức tổ chức phù hợp, thiết thực. Trong đó, các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng; góp phần tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nội dung cần tuyên truyền sâu rộng về bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám 1945; khẳng định tầm vóc thời đại, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); nêu bật sự vận dụng sáng tạo, những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, nhất là trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế của nước ta hiện nay.

Bên cạnh đó, cần tuyên truyền những thắng lợi vĩ đại trong lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc và trong xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả; khẳng định công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong 75 năm qua. Đặc biệt nhấn mạnh những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong gần 35 năm đổi mới đất nước; làm rõ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen của đất nước, cũng như yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, về bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia...; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào điều kiện thực tế của tình hình dịch bệnh COVID -19 hiện nay, cấp thành phố và các địa phương, đơn vị chủ động lựa chọn các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phù hợp như: tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, phát sóng phim tài liệu, phóng sự, biên soạn xuất bản sách, tài liệu tuyên truyền các ngày lễ lớn gắn với tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị, các cấp, các ngành; về những gương điển hình, nhân tố mới; về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Song song đó đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên; xây dựng cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu, màn hình cổ động ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở... tùy điều kiện cụ thể ở mỗi địa phương, đơn vị...

Tải Hướng dẫn 97

Nguyễn Hoàng

110