Điều tra dư luận xã hội về đánh giá thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
16:50 - 04/06/2019

(TGCT) Ngày 03/6/2019, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch điều tra dư luận xã hội về đánh giá thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong thời gian vừa qua.

Theo đó, qua điều tra nhằm có những thông tin khách quan, trung thực về sự quan tâm và xu hướng mua sắm của người tiêu dùng đối với hàng hóa, dịch vụ thượng hiệu Việt cũng như sự chuyển biến về nhận thức hành vi, xu hướng mua sắm của người tiêu dùng đối với sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố sau thời gian thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Từ đó, kịp thời tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền và các quận, huyện chỉ đạo có hiệu quả việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo Thông báo Kết luận số 264-TB/TW, ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị và Kết luận số 107-KL/TW, ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo yêu cầu cán bộ điều tra phải hướng dẫn cụ thể cho đối tượng điều tra về các nội dung và đảm bảo trả lời đầy đủ các câu hỏi cùng với việc thực hiện tốt nguyên tắc khách quan, trung thực và đúng thành phần, tránh qua loa, hình thức.

Phương pháp điều tra bằng “phiếu xin ý kiến”, với số lượng là 1.000 phiếu gửi đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân (nông dân, phụ nữ, học sinh, sinh viên,...)  để các đối tượng này, điền thông tin vào mẫu phiếu in sẵn. Nội dung mẫu phiếu được thể hiện gồm 09 câu hỏi như: đánh giá sự quan tâm của cá nhân đối với Cuộc vận động; đánh giá mức độ giới thiệu, quảng cáo sản phẩm Việt Nam; những suy nghĩ, việc làm của cá nhân từ khi có Cuộc vận động; các yếu tố khi lựa chọn sản phẩm Việt Nam cũng như lý do lựa chọn khi mua hàng hóa của nước ngoài;...

Lê Phương

154