Điều tra dư luận xã hội về việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng liên quan đến công tác Tuyên giáo
14:16 - 24/10/2018

(TGCT) Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ vừa phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức triển khai điều tra xã hội học về nội dung “Dư luận xã hội về kết quả hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Cần Thơ.

Theo đó, đã phát 240 phiếu xin ý kiến, với nội dung gồm như: Đánh giá kết quả những nhiệm vụ có nhiều dấu ấn tích cực, đạt kết quả đáng phấn khởi của Đảng và Nhà nước từ năm 2016 đến nay; sự thay đổi đối với đời sống tinh thần, vật chất của từng cá nhân, gia đình; nhận định về các hiện tượng xấu, tiêu cực tại địa phương và nơi làm việc; đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội cấp cơ sở trong thời gian qua và mức độ tin tưởng của bản thân mình đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới…

Lê Phương

83