Đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố: Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước
08:45 - 11/09/2020

(TGCT) Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua”, giai đoạn 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước (TĐYN), nêu cao ý chí tự lực tự cường, tinh thần năng động, sáng tạo, vượt khó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ thành phố đề ra hằng năm, 5 năm. Nhân dịp thành phố tổ chức Đại hội TĐYN lần thứ V (2020-2025), phóng viên phỏng vấn đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng thành phố, xung quanh vấn đề này. Đồng chí cho biết:

- Năm năm qua, Thành ủy, UBND thành phố luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm các chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nội dung, yêu cầu, quy định của công tác thi đua, khen thưởng; phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 gắn với thực hiện chủ đề hằng năm và Nghị quyết Ðại hội Ðại biểu Ðảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2015-2020. Thành ủy, UBND thành phố đã cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, ban hành các văn bản chỉ đạo về thi đua, khen thưởng. Từ đó, các cấp, các ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân thành phố hưởng ứng tích cực, tổ chức phong trào thi đua thiết thực, với hình thức đa dạng, phong phú, có sức lan tỏa, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

 Thưa đồng chí, với quyết tâm và khí thế như vậy, phong trào TÐYN tại TP Cần Thơ 5 năm qua đã đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật nào?

- Trước hết, việc thực hiện phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, đi vào chiều sâu, đến nay, thành phố có 36/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4/4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” được thực hiện có hiệu quả; trong đó các cấp, các ngành và nhân dân thành phố đã đẩy mạnh thực hiện công tác an sinh xã hội, xây dựng các mô hình giảm nghèo bền vững, đóng góp hàng trăm tỉ đồng chăm lo cho người nghèo đã giúp 13.834 hộ thoát nghèo, dự kiến cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,16% (giảm gần 7 lần so với năm 2015). Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” được thực hiện có hiệu quả, có 7.115 doanh nghiệp đăng ký mới, gấp 1,42 lần so với giai đoạn 2011-2025, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn lên khoảng 10.000 doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố, trong đó có 268 doanh nghiệp và 77 doanh nhân tiêu biểu được UBND thành phố tặng Bằng khen. Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của cán bộ, công chức, viên chức trong tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức công vụ đạo đức nghề nghiệp, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

Thứ hai là phong trào TÐYN do thành phố phát động đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, phong trào thi đua trên lĩnh vực phát triển kinh tế đã góp phần duy trì tăng trưởng kinh tế đạt bình quân 7,53%/năm, quy mô nền kinh tế đạt 120.000 tỉ đồng, tăng 1,63 lần so với năm 2015, GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 97,2 triệu đồng, tăng 1,65 lần so với năm 2015. Phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hóa - xã hội đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu. Tính đến cuối năm 2019, thành phố có 96,58% gia đình văn hóa; 630/630 ấp, khu vực được công nhận văn hóa; 82/83 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn văn hóa và văn minh đô thị. Phong trào thi đua cũng đã góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường. Trên lĩnh vực xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị, phong trào thi đua tác động tích cực. Thông qua phong trào thi đua, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Ðảng, pháp luật của Nhà nước.

Qua các phong trào thi đua, 5 năm qua, thành phố có 415 tập thể được tặng Cờ thi đua cấp thành phố, 4.431 tập thể được tặng danh hiệu Lao động xuất sắc, 1.190 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố, 7.310 tập thể và 17.306 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen. Có 27 tập thể và 34 cá nhân được tặng Huân chương Lao động, 54 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 55 tập thể và 410 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen…  

Ðạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị đã gắn phong trào TÐYN với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Từng cơ quan, đơn vị đã gắn phong trào TÐYN với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiến, đặc biệt là khen thưởng những người trực tiếp lao động sản xuất; thực hiện bình xét, khen thưởng công khai, dân chủ, công bằng, chính xác, kịp thời.

► Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào TÐYN của thành phố còn những mặt hạn chế nào cần khắc phục trong thời gian tới, thưa đồng chí?

- Việc phát động, triển khai, tổ chức thực hiện các phong trào TÐYN cũng còn những hạn chế cần khắc phục. Trong đó, vẫn còn một số ít cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể chưa quan tâm đúng mức công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào TÐYN; công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến chưa thường xuyên. Việc biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp cho phong trào TÐYN có nơi chưa thật sự sâu sát.

Bên cạnh đó, việc triển khai phong trào thi đua ở một số cơ quan, đơn vị còn mang tính hình thức, chưa toàn diện, chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp ngoài nhà nước tham gia. Công tác phối hợp tổ chức thực hiện phong trào thi đua giữa các cơ quan liên quan còn thiếu chặt chẽ và đồng bộ; chưa tập trung giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm và đột xuất của cơ quan, đơn vị, địa phương. Phong trào thi đua của một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chưa đi vào thực chất, chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao.

Công nhân lao động TP Cần Thơ đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi. 

 Trong 5 năm tới, các cấp, các ngành, các địa phương trong thành phố cần lưu ý, tập trung thực hiện những công việc trọng tâm nào để các phong trào TÐYN lan tỏa sâu, rộng và đạt hiệu quả cao hơn nữa, thưa đồng chí?

- Mục tiêu của phong trào TÐYN và công tác khen thưởng 5 năm tới là phải phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị vào việc thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Phong trào thi đua phải trở thành động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của từng địa phương bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng TP Cần Thơ ngày càng văn minh hiện đại, xứng đáng là trung tâm động lực của vùng ÐBSCL.

Ðể đạt được mục tiêu trên, cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng nhằm tạo động lực động viên, khuyến khích mọi tập thể, cá nhân phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo vươn lên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền tư tưởng TÐYN của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước về thi đua, khen thưởng; gắn phong trào TÐYN với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát hiện, xây dựng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt và có hình thức biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu xuất sắc, tạo sức lan tỏa toàn xã hội. Nâng cao chất lượng các phong trào TÐYN và công tác khen thưởng, thực sự trở thành động lực góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, của đất nước.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người  lao đông trực tiếp sản xuất, quan tâm khen thưởng cơ sở, các tập thể và cá nhân có thành tích đột xuất. Tổ chức phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu và chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, từng địa phương, từng đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Nhân dịp này, tôi kêu gọi toàn Ðảng bộ, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố đẩy mạnh các phong trào TÐYN lập thành tích xuất sắc chào mừng Ðại hội Ðại biểu Ðảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng.

 Xin cảm ơn đồng chí!

Nam Phương (thực hiện)

22