Đồng chí Lý Chí Công, Bí thư Đảng bộ Bộ phận khu vực 7, phường Xuân Khánh: Tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên
21:44 - 19/08/2017

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và vận mệnh của đất nước. Vì vậy, việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là sự tiếp tục, kiên trì, kiên quyết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Qua đó, góp phần làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh.

Nghị quyết 04 không chỉ nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn chỉ ra những biểu hiện rất đáng lo ngại trong Đảng hiện nay. Đó là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái của một bộ phận không nhỏ của cán bộ, đảng viên, nhất là những người có chức, có quyền...

Theo tôi, để thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp do nghị quyết đề ra, các cấp ủy đảng cần đề cao vai trò quan trọng của tổ chức đảng – nơi cán bộ, đảng viên trực tiếp sinh hoạt (kể cả đảng viên đang giữ nhiệm vụ cao) và là nơi thường xuyên giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng.

Thực tiễn cho thấy, nơi nào cấp ủy, chi bộ thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao, nơi đó đội ngũ cán bộ, đảng viên sẽ có chất lượng cao và ngược lại. Một trong những nhiệm vụ quan trọng nữa là phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng đối với cán bộ, đảng viên. Điều đó có nghĩa là không để một cán bộ, đảng viên nào không chịu sự kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng – nếu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát cho dù cán bộ, đảng viên có muốn làm sai cũng không thể làm được…

Thanh Thy (ghi)
Nguồn: BCT

61