Đồng chí Phạm Hồng Vân, Bí thư chi bộ khu vực Yên Thạnh, phường Thường Thạnh:
10:57 - 14/05/2018

Để dân tin Đảng, tin vào những cán bộ, đảng viên thì mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình, thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ một cách nghiêm túc. Nhất là những gì đã đăng ký, cam kết; nói đi đôi với làm thể hiện qua những hành động thiết thực để người dân học tập. 

Muốn thực hiện được điều đó, cấp ủy đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải gắn việc thực hiện Nghị quyết 04 với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, gương mẫu, tận tụy phục vụ nhân dân; gần dân, sát cơ sở, “nói đi đôi với làm” và phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

Nhằm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, hiệu quả hơn nữa, các cấp ủy cần tiếp tục lãnh đạo tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, góp phần ngăn ngừa những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Song song đó là phát huy tốt vai trò của các cơ quan kiểm tra, thanh tra, góp phần ngăn chặn, xử lý hữu hiệu những tiêu cực; tạo điều kiện thuận lợi để mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát và phản biện xã hội, để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Mỗi cán bộ, đảng viên, cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Nghị quyết 04 sẽ góp phần xây dựng và chỉnh đốn Đảng thật hiệu quả để xứng với lòng tin của nhân dân đối với Đảng trong thời kỳ mới.

 THANH THY
Nguồn: BCT

42