Đồng chí Phan Thị Hồng Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP Cần Thơ: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận trong tình hình mới
21:27 - 31/05/2019

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, UBMTTQVN TP Cần Thơ không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại. Tại Ðại hội đại biểu MTTQVN thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, các đại biểu tiếp tục thảo luận, phân tích đánh giá những thành tựu, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, cùng các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Trả lời phỏng vấn của Báo Cần Thơ về những nội dung trên, đồng chí Phan Thị Hồng Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP Cần Thơ, cho biết:

- Nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQVN các cấp thành phố và các tổ chức thành viên đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức đoàn kết tập hợp nhân dân, để mở rộng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, ra sức động viên nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nổi bật là công tác tuyên truyền, triển khai học tập chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước kịp thời đến các tầng lớp nhân dân. Công tác quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân được kịp thời. Qua đó, phản ánh, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền có những giải pháp sát hợp...

 Thưa đồng chí, các cuộc vận động, phong trào lớn do Mặt trận phát động đạt được những kết quả nổi bật gì?

- Hai Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế" và các phong trào do các tổ chức thành viên phát động đạt được những kết quả phấn khởi. Trong đó, Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được triển khai thực hiện đồng bộ. MTTQ và các tổ chức thành viên có nhiều cách làm hay góp phần giữ vững danh hiệu 25/49 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, 33/36 xã giữ vững danh hiệu nông thôn mới, nâng chất huyện nông thôn mới Phong Điền và chuẩn bị công nhận huyện nông thôn mới Vĩnh Thạnh.

Trong nhiệm kỳ, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã vận động 474,6 tỉ đồng cho các chương trình an sinh xã hội; đã xây dựng 3.325 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo với số tiền hơn 132 tỉ đồng; tích cực phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội rà soát, phân loại hộ nghèo để hỗ trợ thoát nghèo bền vững, thực hiện phương châm "Không để hộ nghèo, hộ chính sách khó khăn nào mà không có tổ chức thành viên hỗ trợ" và lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau".

Đặc biệt, phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế" đã tiếp nhận 249 giải pháp sáng tạo kỹ thuật. Lực lượng thanh thiếu niên đã có 7 lần tổ chức hội thi sáng tạo thu hút hơn 3.400 sản phẩm, mô hình sáng tạo của thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn thành phố; phối hợp với Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật thành phố tuyên dương 69 công trình sáng tạo khoa học kỹ thuật; phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tuyên truyền Luật Hợp tác xã và vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã.

Tuyên dương các điển hình Cuộc vận động
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ảnh: Ngọc Quyên

 Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân đã làm gì để thực hiện vai trò, chức năng tham gia giám sát và phản biện xã hội, thưa đồng chí?

- Nhiệm kỳ qua, công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp tập trung thực hiện tốt và bước đầu mang lại hiệu quả. Mặt trận các cấp tham gia góp nhiều ý kiến trong quá trình xây dựng, ban hành các chủ trương, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Đồng thời, tổ chức góp ý 1.075 văn bản dự thảo luật, dự thảo các nghị quyết, quy chế, quy định của cấp ủy, chính quyền với 4.769 lượt ý kiến. Công tác giám sát trong hệ thống Mặt trận các cấp được thực hiện đi vào chiều sâu, đã thực hiện 7.892 cuộc giám sát. MTTQ các cấp phản biện 123 cuộc liên quan đến một số dự án luật, dự thảo nghị quyết trình HĐND.

► Nhìn lại cả nhiệm kỳ, đồng chí nhận thấy trình độ, chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận hiện nay ra sao?

- Trong nhiệm kỳ, MTTQVN các cấp thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng hoạt động của UBMTTQVN các cấp và chất lượng đội ngũ cán bộ. Năm năm qua, MTTQVN các cấp duy trì tổ chức tập huấn cho cán bộ hằng năm theo hướng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, giao lưu, học tập bằng nhiều hình thức, như: hội thi Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi, Chủ tịch Mặt trận cơ sở giỏi, đi thực tế… Đây là một điểm nhấn mà Mặt trận đã tạo nên nhằm nâng chất lượng đội ngũ cán bộ. Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tăng cường tập trung cho cơ sở, tăng cường tập hợp thu hút vào tổ chức. Đến cuối năm 2018, tỷ lệ tập hợp vào tổ chức đạt 70% dân số trong độ tuổi, đạt 87,5% chỉ tiêu nhiệm kỳ. 

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Mặt trận đã tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách Mặt trận các cấp đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và cơ cấu phù hợp, chú trọng đề cao năng lực tham mưu thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ nhằm chuẩn bị đội ngũ cán bộ một cách chủ động, có kế hoạch bảo đảm về số lượng, chất lượng. Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận chuyên trách đi vào những kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu theo từng lĩnh vực công tác, đối tượng đặc thù.

► Tại đại hội lần này, những nội dung nào trong công tác Mặt trận được tập trung bàn bạc, thưa đồng chí?

- Cần khẳng định, những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất đáng trân trọng và tự hào. Tuy nhiên, hoạt động của MTTQVN và các tổ chức thành viên vẫn chưa ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ của công cuộc đổi mới. Để mở rộng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm động lực đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, xây dựng, phát triển TP Cần Thơ giàu đẹp, văn minh, xứng tầm là đô thị trung tâm của vùng ĐBSCL thì nhiệm kỳ mới, Mặt trận các cấp trong thành phố cần phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa các mặt công tác.

Mục tiêu của Đại hội đại biểu MTTQVN TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2019 - 2024 là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Mặt trận, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Đồng thời, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của thành phố. Bên cạnh đó là xây dựng, kiện toàn tổ chức, bộ máy Mặt trận theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

Các chương trình hành động của Mặt trận thành phố chỉ có thể thành công khi có sự vào cuộc triển khai đồng bộ hiệu quả của các tổ chức thành viên, các cá nhân tiêu biểu và sự ủng hộ tham gia của các tầng lớp nhân dân. UBMTTQVN các cấp trong thành phố sẽ cố gắng thực hiện tốt vai trò chủ trì để từng thành viên Mặt trận hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng các mô hình đặc thù hoạt động của tổ chức mình, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình phối hợp và thống nhất hành động, nâng cao uy tín, vai trò của Mặt trận. Thường xuyên củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận các cấp; coi trọng tập hợp và phát huy vai trò Ủy viên UBMTTQVN các cấp trong thành phố, các hội đồng tư vấn, lực lượng chuyên gia, cốt cán ở cơ sở…

► Xin cảm ơn đồng chí!

THANH THY (thực hiện)
Nguồn: baocantho.com.vn

206