Giám sát thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị tại huyện Vĩnh Thạnh
12:11 - 12/09/2017

(TGCT) Đoàn giám sát của Thành ủy Cần Thơ do đồng chí Trần Thanh Cần, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy làm trưởng đoàn đến làm việc tại huyện Vĩnh Thạnh về thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đồng chí Trần Thanh Cần, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Quán triệt Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, Huyện ủy Vĩnh Thạnh đã đưa nội dung lãnh đạo xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể (MTTQ và CĐT) vững mạnh thành tiêu chuẩn đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức cơ sở Đảng và trong nội bộ. Đồng thời, ban hành và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc định kỳ với MTTQ và CĐT, qua đó kịp thời lãnh, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cũng như từng bước nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua, khắc phục các biểu hiện hình thức trong thực hiện nhiệm vụ của MTTQ và CĐT. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền luôn tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và CĐT tham gia thảo luận, góp ý vào các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn, cũng như các chương trình, hoạt động về an sinh xã hội.

Thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, MTTQ và CĐT đã thu hút, phát triển được hơn 62.170 đoàn viên, hội viên. Từ năm 2011 đến nay, các cấp MTTQ và CĐT ở huyện Vĩnh Thạnh đã xây dựng được 688 mô hình “dân vận khéo”, lồng ghép thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, tập trung hướng các hoạt động về cơ sở, địa bàn dân cư gắn với chăm lo quyền lợi thiết thực của đoàn viên, hội viên, các Hội đoàn thể đã ký ủy thác vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ hơn 259 tỷ đồng, có hơn 13.200 hộ được vay vốn để phát triển sản xuất.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Trần Thanh Cần, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ đề nghị Huyện ủy Vĩnh Thạnh tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và CĐT, hướng mạnh về cơ sở, đẩy mạnh các hoạt động giúp nhau phát triển sản xuất, nâng cao đời sống đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đồng thời, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân vận để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.

Tin, ảnh: Minh Hải

123