Hoạt động ngoại khóa cần chọn trò chơi lành mạnh, tránh phản cảm
13:15 - 02/10/2018

(TGCT) UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 3256/UBND-KGVX ngày 26/9/2018 về việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên tại các trường học trên địa bàn thành phố.UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 3256/UBND-KGVX ngày 26/9/2018 về việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên tại các trường học trên địa bàn thành phố.

Theo đó thời gian qua, việc tổ chức và giám sát các hoạt động ngoại khóa cho học sinh tại một số trường THPT chưa được đảm bảo, tạo dư luận trong xã hội, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Để tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên tại các trường học trên địa bàn, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Cần Thơ, Hiệu trưởng các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chỉ đạo Đoàn trường thực hiện giám sát chặt chẽ, kiểm duyệt chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoại khóa đối với các Đoàn - Hội trực thuộc. Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Cần Thơ phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan có liên quan tăng cường công tác giám sát chặt chẽ việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa đối với Đoàn - Hội, cần chọn các trò chơi lành mạnh, tránh các trò chơi gây phản ứng trong dư luận xã hội.

Thịnh Ngô

112