Hội nghị quán triệt các thông báo, kết luận và chỉ thị của Ban Bí thư về báo chí, xuất bản
21:43 - 09/09/2020

(TGCT) Sáng 09/9/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Thông báo Kết luận số 173-TB/TW, Chỉ thị số 43-CT/TW, Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư. Chủ trì điểm cầu Trung ương, có đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Tại điểm cầu trực tuyến Thành ủy Cần Thơ, dự và chủ trì có đồng chí Lê Thị Sương Mai - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng đại biểu là Báo cáo viên Thành ủy, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể thành phố, Thường trực các Quận ủy, Huyện ủy và các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Ban Tuyên giáo Quận ủy, Huyện, Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy,...

Đồng chí Lê Thị Sương Mai - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ
chủ trì điểm cầu trực tuyến tại Thành ủy Cần Thơ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Báo Nhân Dân thông tin chuyên đề: “Công tác triển khai Thông báo Kết luận số 173-TB/KL của Ban Bí thư”. Lãnh đạo Tạp chí Cộng sản thông tin chuyên đề: “Mô hình đọc, vận dụng Tạp chí Cộng sản - thực trạng và giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Thông báo Kết luận số 173-TB/KL trong thời gian tới”. Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam thông tin chuyên đề: “Kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”. Lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thông tin chuyên đề: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị”; quán triệt Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư. Lãnh đạo Công ty Phát hành báo chí Trung ương phát biểu tham luận: “Giải pháp giữ và tăng sản lượng phát hành báo Đảng”.

Sau khi nghe phổ biến, quát triệt các thông báo, kết luận và chỉ thị, một số ý kiến đã thảo luận, đưa ra các giải pháp nhằm giữ vững và tăng số lượng phát hành báo, tạp chí của Đảng trong giai đoạn hiện nay; việc nâng cao chất lượng công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong xuất bản, phát hành báo, tạp chí của Đảng; công tác kiểm tra, giám sát, việc bảo đảm kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng;…

Điểm cầu trực tuyến tại Thành ủy Cần Thơ.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý: Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy xây dựng và ban hành kế hoạch quán triệt và triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc mua, đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng. Từng cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên; cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí; cơ quan báo, tạp chí của Đảng xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của mình, nắm vững nội dung, nhiệm vụ và giải pháp trong Thông báo số 173-TB/TW để triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả; đưa việc đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng trở thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị cần xác định trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các cấp ủy về việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng; đưa phong trào “Đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng” trở thành hoạt động thường xuyên, rộng khắp. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những đơn vị thực hiện tốt; chấn chỉnh, phê bình những đơn vị thực hiện chưa tốt. Bên cạnh đó, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức quán triệt Thông báo Kết luận số 173-TB/TW phù hợp với điều kiện thực tiễn, đặc thù của địa phương, đơn vị; thực hiện đồng bộ, toàn diện, thường xuyên các nhiệm vụ, giải pháp; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW thường xuyên, định kỳ. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, báo Đảng địa phương, các nhà xuất bản cần nâng cao chất lượng các ấn phẩm nhằm phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị của Đảng, tạo sức hấp dẫn với độc giả và cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin chính thống trên mọi lĩnh vực. Đồng thời, tiếp tục quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ người làm báo để đáp ứng tốt nhất các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Tin, ảnh: Hoàng Oanh

27