Hội thảo khoa học về “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội” trên địa bàn thành phố Cần Thơ
10:38 - 07/05/2019

(TGCT) Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 118-KH/BTGTU về tổ chức Hội thảo khoa học về “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội” trên địa bàn thành phố.

Hội thảo tập trung đánh giá thực trạng công tác tổ chức, bộ máy và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ cộng tác viên dư luận xã hội tại địa phương, đơn vị cũng như việc thực hiện các chính sách, chế độ hỗ trợ đã quy định (đánh giá khách quan, sát hợp với đặc điểm, đặc thù tình hình thực tế của các quận, huyện và cơ quan, đơn vị về kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh). Những mô hình, cách làm hay của Tổ cộng tác viên dư luận xã hội ở địa phương, đơn vị; những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương, Công văn số 137-CV/TU của Thành ủy Cần Thơ và Hướng dẫn số 12-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội. Phương pháp khoa học, cách tiếp cận, nhận diện vấn đề nắm bắt dư luận xã hội trong việc triển khai phối hợp tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là Nghị quyết của Đảng bộ thành phố Cần Thơ và các Nghị quyết chuyên đề của nhiệm kỳ 2015-2020. Tình hình dư luận xã hội tại địa phương trong thời gian qua và định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới.

Theo đó, Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) quận ủy, huyện ủy và các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy; cộng tác viên dư luận xã hội cấp thành phố tham gia viết bài tham luận theo hướng phân tích, làm rõ vấn đề trong lĩnh vực công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu và định hướng dư luận xã hội gắn với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương. Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo - Dư luận xã hội tham mưu nội dung, chương trình Hội thảo (mời chuyên gia, diễn giả, các đơn vị viết tham luận; đề dẫn…).

Qua hội thảo nhằm đánh giá khách quan, trung thực kết quả 05 năm triển khai thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương, Công văn số 137-CV/TU của Thành ủy Cần Thơ và Hướng dẫn số 12-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trên địa bàn thành phố. Từ đó, đề xuất những giải pháp tham mưu Thường trực Thành ủy chỉ đạo hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trên địa bàn thành phố theo tinh thần Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương trong thời gian tới.

Lê Phương

448