Kiểm tra nhận thức lý luận chính trị năm 2017
22:02 - 08/08/2017

(TGCT) Phường Tân An, quận Ninh Kiều vừa triển khai kiểm tra nhận thức lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên quận Ninh Kiều.

Với thời gian 90 phút, bằng hình thức trắc nghiệm và phần tự luận về nhận thức và liên hệ thực tế tại địa phương, đơn vị , cán bộ đảng viên thực hiện kiểm tra các nội dung về: Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị và việc thực hiện chủ đề năm 2017 “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa”; những nội dung cơ bản của Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; những nội dung cơ bản trong nghị quyết nhiệm vụ năm 2017 của quận ủy Ninh Kiều…

                                                                     Văn Bé

50