Ký kết tuyên truyền những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho nhân sỹ, trí thức và các chức sắc, chức việc, nhà tu hành
23:09 - 13/10/2020

(TGCT) Sáng ngày 13/10/2020, Ban Thường trực Ủy ban Mặt  trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ  đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho nhân sỹ, trí thức và các chức sắc, chức việc, nhà tu hành trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2025. Đồng chí Lê Thị Sương Mai, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Tống Văn Nhịn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chủ trù hội nghị... 

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố ký kết chương trình phối hợp.

 Theo đó, với yêu cầu nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp công tác giữa Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Ban Tuyên giáo Thành uỷ, góp phần nâng cao chất  lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo và công tác Mặt trận trước yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới; tạo sự thống nhất cao trong chỉ đạo, triển khai các nội dung liên quan trực tiếp đến hai cơ quan.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; vận động các tầng lớp Nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo nội dung ký kết, trong thời gian tới hai cơ quan phối hợp định hướng tư tưởng chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền trong các tầng lớp Nhân dân và trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chú trọng triển khai các nội dung và ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn và tài liệu tuyên truyền thuộc lĩnh vực công tác mặt trận và công tác tuyên giáo, nhất là những nội dung mới về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước và của thành phố.

Đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì phát động và các chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố với các cơ quan chính quyền, với Ban Tuyên giáo Thành uỷ và các tổ chức thành viên; Tuyên truyền về những mô hình mới, cách làm sáng tạo trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Phát hiện các gương sáng vì cộng đồng, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín, người dân tộc, tôn giáo và trong cộng đồng dân cư xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Động viên, khuyến khích những người có tâm huyết vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, đề xuất hưởng ứng cuộc thi "Sáng kiến, ý tưởng, cách làm hay trong công tác Mặt trận", góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam thành phố Cần thơ trong giai đoạn mới. Song song đó hai cơ quan thường xuyên đẩy mạnh việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thành phố về vị trí, vai trò của biên giới, biển, đảo Việt Nam; giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu chính xác, đầy đủ về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, biển, đảo trong tình hình mới;...

Qua chương trình phối hợp nhằm tăng cường phối hợp định hướng tư tưởng, chỉ đạo, ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn và tài liệu tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đường lối, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng và Nhà nước; phối hợp các tổ chức thành viên nắm và phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong các tầng lớp Nhân dân, nhất là nhân sỹ, trí thức và các chức sắc, chức việc, nhà tu hành trên địa bàn thành phố; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; phát hiện, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; tiếp tục cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tin, ảnh: Nguyễn Hoàng

26