Kỷ niệm 78 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2018)
20:50 - 18/11/2018

(TGCT) Ngày 23/11/1940, cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ bùng nổ trên diện rộng ở nhiều nơi: Hóc Môn, Bà Điểm (Gia Định), Trung Quận, Cần Đước, Cần Giuộc (Chợ Lớn), Long Hưng – Chợ Gạo (Mỹ Tho), Vũng Liêm (Vĩnh Long), Hòa Tú (Sóc Trăng), Rạch Gốc – Hòn Khoai (Cà Mau)… Sài Gòn – Chợ Lớn là trọng điểm của cuộc khởi nghĩa nhưng không nổ ra được vì kế hoạch bị lộ; địch đã tước vũ khí và cấm trại thành lính tập, đưa lính Âu – Phi ra trấn giữ các ngả đường, các công sở… Ở những tỉnh đã nổ ra khởi nghĩa, nhân dân đã giành được chính quyền ở một số làng xã. Ở Long Hưng còn lập ra Tòa án nhân dân để xét xử bọn tề điệp gian ác. Cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện, Long Hưng, Phước Vĩnh Tây (Cần Giuộc - Chợ Lớn).


Nhân dân Nam bộ vùng lên đấu tranh trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ. Ảnh: Tư liệu.

Cuộc khởi nghĩa tuy không thành công, bị kẻ thù dìm trong biển máu nhưng đã để lại nhiều kinh nghiệm cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 thành công và nhiều giá trị lịch sử cho sự nghiệp cách mạng lâu dài của Đảng và nhân dân ta. Ngày nay nhìn lại, chúng ta càng nhận rõ 3 giá trị lịch sử rất quan trọng: Thứ nhất, đó là vị thế của người cộng sản, của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình lịch sử. Trước cuộc khởi nghĩa 1940, hầu hết những người dân bình thường ở Nam bộ cũng như cả nước ít hiểu về cộng sản, về Đảng Cộng sản; nhiều người còn mơ hồ bởi những luận điệu xuyên tạc của bọn thực dân, phong kiến về những người cộng sản. Qua khởi nghĩa, trước những hy sinh dũng cảm bất khuất của hàng ngàn người cộng sản, nhân dân càng nhận rõ: Cộng sản là những người thật sự yêu nước, những người xả thân vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Thứ hai, cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ 1940 đã làm sáng tỏ tính chính xác và đúng đắn của đường lối “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác Hồ từ thuở ra đi tìm đường cứu nước (1911), Người đã đến với chủ nghĩa Mác-Lênin và tìm thấy ở đó con đường cứu nước - là minh chứng thực tiễn sinh động. Thứ ba, cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ 1940 đã chứng minh một chân lý là muốn lật đổ ách thống trị của thực dân đế quốc để giành độc lập tự cho dân tộc, nhất thiết phải bằng bạo lực cách mạng, bạo lực vũ trang của toàn dân, chứ không chỉ bằng đấu tranh chính trị đơn thuần.

Cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ đã báo hiệu sự mở đầu cuộc khởi nghĩa vũ trang trên phạm vi cả nước, để lại cho Đảng Cộng sản Việt Nam những bài học quý báu về bài học đón thời cơ của cách mạng; bài học về xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức cuộc khởi nghĩa trên phạm vi rộng lớn; bài học về sự chủ động sáng tạo của nhân dân và bài học về tính bảo mật trong chiến tranh.

Kỷ niệm 78 năm (1940-2018) cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ, Đảng bộ và nhân dân thành phố Cần Thơ vô cùng biết ơn những anh hùng liệt sĩ và nguyện sẽ nối tiếp con đường mà các đồng chí và đồng bào đã chiến đấu hy sinh: Giữ vững “nền độc lập dân tộc và vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội” mà các đồng chí và đồng bào hằng mơ ước.

BBT (st)

251