Mời tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019
08:53 - 12/06/2019

(TGCT) Ngày 10/6/2019, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ ban hành Công văn số 1313-CV/TU về việc triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019 trên địa bàn TP. Cần Thơ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhât, tập trung triển khai, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 189-KH/BTCTW ngày 25/02/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về việc tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019 ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền sâu rộng, bằng nhiều hình thức nhằm tạo sự quan tâm và thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, phóng viên, biên tập viên, quần chúng nhân dân hưởng ứng và tích cực tham gia cuộc thi Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 201 9; xem đây là việc làm thiết thực để tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thứ ba, Hội Nhà báo thành phố, Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố tiếp tục phát động và triển khai sâu rộng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019 đến cánbộ, đảng viên, nhà báo, phóng viên, biên tập viên tích cực tham gia viết bài, sáng tác nhiều tác phẩm sâu sắc về về công tác xây dựng Đảng ở mọi lĩnh vực, phản ánh sinh động kết quả thực hiện Cương lĩnh, đường lối của Đảng trong công tác xây dựng Đảng, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7 và 8 (khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kết quả xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có đức, vừa có tài, ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thứ tư, Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì phát động Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019 trong cán bộ, đảng viên Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố. Phối hợp với
Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc
các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai tuyên truyền vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia; định kỳ báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Tổ chức
Trung ương theo quy định.

Tải file kế hoạch Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019.

Thịnh Ngô

109