Một vài đề xuất đổi mới phương pháp triển khai, học tập Nghị quyết của Đảng
09:22 - 07/05/2018

(TGCT) Nghị quyết của Đảng là quyết định chính trị thể hiện đường lối, chủ trương, mục tiêu, giải pháp để thực hiện sự lãnh đạo trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Do vậy, việc triển khai, học tập nghị quyết của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ, hiểu sâu những nội dung mới đánh dấu sự phát triển tư duy của Đảng; đặc biệt những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác. Việc triển khai, học tập nghị quyết không phải “đọc lại” nội dung nghị quyết, quan trọng là phải lựa chọn, khái quát những vấn đề cốt lõi, nêu những điểm mới và phân tích luận giải chúng. Muốn làm được điều này đòi hỏi người truyền đạt nghị quyết phải nghiên cứu kỹ, nắm thật chắc những nội dung cơ bản của nghị quyết; so sánh, đối chiếu những nội dung cơ bản của nghị quyết với những nội dung của các nghị quyết trước đó để thấy được sự phát triển trong tư duy lãnh đạo của Đảng, giúp cán bộ, đảng viên hiểu sâu hơn vấn đề,  vận dụng tốt nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Thành ủy Cần Thơ tổ chức cho cán bộ, lãnh đạo
học tập quán triệt Nghị quyết bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: Tấn Vĩnh.

Trong những năm qua, công tác triển khai nghị quyết của Đảng được quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng và tổ chức triển khai nghiêm túc, khoa học đã thu được những kết quả tích cực, từ việc chuẩn bị xây dựng kế hoạch đến tổ chức triển khai học tập đáp ứng được yêu cầu đề ra. Số lượng đảng viên dự học đạt tỷ lệ trên 98% . Về tài liệu được biên soạn kịp thời, chính xác, khoa học, phù hợp với từng loại đối tượng. Tài liệu còn giúp cho báo cáo viên, cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết; nghiên cứu, nhận thức sâu sắc quan điểm tư tưởng của Đảng. Hình thức triển khai nghị quyết thường xuyên được đổi mới. Nhiều nơi đã sử dụng công nghệ thông tin trong trình bày, có tác dụng nâng cao hiệu quả của việc truyền đạt nghị quyết. Trong truyền đạt nội dung nghị quyết, các cấp ủy Đảng phát huy vai trò chủ yếu của đồng chí bí thư và các ủy viên ban thường vụ cấp ủy. Ngoài ra, còn sử dụng lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp mình. Các báo cáo viên được chọn lọc kỹ càng từ những người có năng lực, sở trường, có phương pháp sư phạm, thường xuyên được bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ, được tập huấn về nội dung, được cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu, tạp chí và các phương tiện truyền đạt. Khi truyền đạt nghị quyết, nhiều báo cáo viên dành thời gian hợp lý để trao đổi, giải đáp các băn khoăn, thắc mắc giúp người học nắm vững các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết, cũng như nội dung chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Sau đó, tổ chức đánh giá kết quả học tập nghị quyết bằng viết bản thu hoạch. Nội dung các bài thu hoạch được viết rất nghiêm túc, thể hiện sự đồng tình, thống nhất cao với nghị quyết. Từ đó, từng cá nhân liên hệ với thực tiễn công tác của ngành, địa phương, đơn vị; đề xuất, kiến nghị các giải pháp có hiệu quả để tổ chức thực hiện tốt nghị quyết trong thời gian tới. Đây là những cách làm mới, sáng tạo được tổng kết, nhân rộng.

Thực tế ở cơ sở cho thấy, các nghị quyết của Đảng còn được triển khai rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân thông qua sinh hoạt hội họp của các tổ chức quần chúng, các đoàn thể và thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, chủ yếu là báo chí, kể cả đài truyền thanh ở các cơ sở. Các phương tiện truyền thông đại chúng, nhất là các loại hình báo chí, dựa trên ưu thế của mình, bằng nhiều hình thức khác nhau có thể giới thiệu tóm tắt, giới thiệu toàn văn hoặc giới thiệu các bài viết chuyên sâu để truyền đạt, phân tích, lý giải các nội dung cơ bản của Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tuy có nhiều đổi mới nhưng một số báo cáo viên khi triển khai nghị quyết, trong truyền đạt còn thiên về độc thoại, thông tin một chiều, chưa dành thời gian thỏa đáng để trao đổi, đối thoại, giải đáp những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm do bố trí thời gian triển khai học tập ngắn. Nội dung liên hệ thực tế gắn với từng cơ sở còn sơ sài, chưa thẳng thắn chỉ ra những mặt yếu kém nên sức thuyết phục chưa cao,... Còn tình trạng triển khai qua loa, chiếu lệ, hình thức, nhất là triển khai học tập với đối tượng quần chúng. Ở cấp cơ sở, cơ sở vật chất còn gặp nhiều khó khăn; một số nơi không đáp ứng việc ứng dụng công nghệ thông tin nên phần nào ảnh hưởng đến triển khai nghị quyết của Đảng. Chưa chú trọng đúng mức việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, trước hết là kết quả nhận thức của cán bộ, đảng viên về các nội dung cơ bản của nghị quyết. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả cấp ủy và cán bộ chủ chốt, tinh thần, thái độ học tập chưa nghiêm túc, thiếu gương mẫu, chưa coi trọng và tham dự đầy đủ các buổi học tập, thảo luận. Nhiều nơi không tổ chức học bù cho các đối tượng vắng mặt trong lần học trước. Chưa chú trọng đúng mức việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, trước hết bản thu hoạch của cán bộ, đảng viên về các nội dung cơ bản của nghị quyết.

Để tích cực đổi mới phương pháp triển khai nghị quyết của Đảng, xin đề xuất một số giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, các cấp ủy Đảng phải xây dựng thái độ, nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc triển khai, học tập nghị quyết của Đảng. Tuân thủ nghiêm các bước và thời gian triển khai, học tập quán triệt nghị quyết của Trung ương. Đề cao trách nhiệm chỉ đạo của cấp ủy cùng với việc phân công đồng chí bí thư hay thường trực cấp ủy trực tiếp tham gia truyền đạt nghị quyết. Khi bí thư cấp ủy trực tiếp truyền đạt nghị quyết thì nội dung cốt lõi của nghị quyết được vận dụng sát với đặc điểm, tình hình của địa phương, giúp người nghe dễ hiểu, dễ nhớ. Đồng thời, việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết cũng sát thực hơn, tính khả thi cao hơn.

Thứ hai, nội dung triển khai nghị quyết cần thống nhất nguyên tắc phù hợp với từng cấp, từng đối tượng; hình thức tổ chức cần đa dạng, linh hoạt. Đối với cán bộ chủ chốt, tùy từng cấp, khi triển khai nghị quyết của Đảng đi sâu phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn; nội dung những điểm mới của nghị quyết gắn với liên hệ thực tiễn của địa phương, ngành, … nhất là những vấn đề bức thiết đặt ra. Đối với các đối tượng khác, cần tập trung vào những nội dung, vấn đề thật cụ thể, thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, coi trọng liên hệ tình hình nhiệm vụ ở cơ sở, giải đáp thắc mắc nhằm tạo sự thông suốt về nhận thức, tư tưởng… Người báo cáo viên phải có trình độ hiểu biết để tăng cường việc trao đổi thảo luận trong khi truyền đạt nghị quyết; tránh tình trạng độc thoại, tăng cường đối thoại giữa báo cáo viên và người học, từ đó tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhận thức và hành động. Báo cáo viên phải là người có kiến thức, kinh nghiệm chuyên sâu về lĩnh vực sẽ báo cáo. Nội dung báo cáo phải ngắn gọn, súc tích, có liên hệ thực tiễn, sử dụng các phương tiện hỗ trợ để tạo sự sinh động, lôi cuốn người nghe. Vấn đề quan trọng nữa cần quan tâm là thái độ ý thức tự giác của người học, đây là yếu tố quyết định để nâng cao chất lượng triển khai học tập nghị quyết nói chung và tăng cường tính tự học của đảng viên và nhân dân nói riêng.

Thứ ba, tăng cường trao đổi, thảo luận và viết thu hoạch trong quá trình triển khai, học tập quán triệt nghị quyết của Đảng. Trong thảo luận và viết thu hoạch cần đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang nổi lên ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Cán bộ, đảng viên đương chức viết thu hoạch sau khi được triển khai nghị quyết, nội dung bản thu hoạch thể hiện nhận thức của cá nhân về thực trạng, những điểm mới, thời cơ thách thức, mục tiêu, giải pháp và đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện của địa phương, đơn vị. Đây là cách đánh giá chất lượng triển khai nghị quyết của báo cáo viên cũng như hiệu quả học tập nghị quyết của cán bộ, đảng viên.

Thứ tư, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh công tác bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên; nhất là bí thư cấp ủy Đảng ở cơ sở. Kiểm tra, giám sát việc triển khai học tập nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên; kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên đương chức xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết, viết thu hoạch sau khi được triển khai nghị quyết. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận, bồi dưỡng theo chức danh, cập nhật thông tin kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ thực hiện công tác triển khai học tập nghị quyết của Đảng.

Ths Nguyễn Thị Thanh Vân

Bài đăng trên Bản Tin Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ số tháng 5/2018

81