Nâng cao chất lượng công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí của cấp ủy cơ sở
14:46 - 02/10/2018

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Quy định 183-QĐ/TW ngày 08/04/2013 của Ban Chấp hành Trung ương thì việc thành lập cơ quan Nội chính chỉ đến cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, không thành lập đến cấp huyện và tương đương. Tuy nhiên, xuất phát từ yêu cầu thực tế trên, để công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Ban Nội chính Thành ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề
nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ảnh: Trấn Giang.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao Ban Nội chính Thành ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm; từ năm 2013 đến năm 2015, đối tượng được kiểm tra, giám sát chủ yếu là các quận ủy, huyện ủy và cấp ủy một số sở, ban, ngành thành phố; nội dung tập trung chủ yếu là việc tuyên truyền, quán triệt, lãnh chỉ đạo và cụ thể hóa các văn bản của cấp trên về công tác nội chính - phòng, chống tham nhũng. Qua kiểm tra nhận thấy các cấp ủy cơ sở có biết về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng nhưng thực hiện lại chưa căn cơ và bài bản, nhận thức chưa sâu về tầm quan trọng của công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tình hình an ninh nông thôn, tôn giáo, dân tộc và phòng ngừa tham nhũng…Từ tình hình thực tế trên, Ban Nội chính Thành ủy đã tập trung nghiên cứu cách làm mang lại hiệu quả hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tham mưu của cấp ủy như:

Chủ động tham mưu công tác kiểm tra, giám sát

Chỉ tính riêng năm 2017 và 06 tháng đầu  năm 2018 đã tiến hành kiểm tra, giám sát 27 cấp ủy cơ sở: Đảng ủy phường Hưng Lợi, Đảng ủy xã Thới Hưng, Đảng ủy Ban Quản lý dự án ODA, Chi cục Thuế quận Bình Thủy…và nhận thấy rằng thông tin từ cơ sở là tư liệu hết sức cần thiết để Ban Nội chính Thành ủy nắm bắt, tham mưu kịp thời cho Thường trực Thành ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, nhắc nhở như: Công văn 547-CV/TU ngày 23/3/2017 của Thành ủy Cần Thơ về việc kiểm tra, rà soát việc thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại các dự án dân cư trên địa bàn thành phố; Công văn 739-CV/TU ngày 18/8/2017 về việc đấu tranh với tổ chức phản động lưu vong “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”; Công văn số 768-CV/TU ngày 13/9/2017 về việc ngăn chặn hoạt động phát tán tài liệu Pháp Luân công; Công văn 828-CV/TU ngày 01/11/2017 về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công văn số 891-CV/TU ngày 26/12/2017 về củng cố kiện toàn lực lượng Công an xã; Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố”…

Bên cạnh đó, Ban Nội chính Thành ủy còn chủ động tham mưu Thường trực Thành ủy tổ chức hội nghị sơ kết quý, 6 tháng, công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng luân phiên giữa các quận, huyện. Tại địa phương đăng cai tổ chức ngoài thành phần mời dự hội nghị theo quy định, Ban Nội chính Thành ủy còn đề nghị mời thêm lãnh đạo các cơ quan nội chính quận, huyện, Bí thư đảng ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường cùng dự để nắm tình hình chung. Từ năm 2017 đến nay đã tổ chức 04 lượt luân phiên tại các quận, huyện.

Qua 02 năm triển khai công tác kiểm tra, giám sát từ cơ sở cũng như tổ chức họp luân phiên tại các địa phương; có thể thấy rằng nhận thức của các cấp ủy đảng về nội chính và phòng, chống tham nhũng được nâng lên, chất lượng tham mưu đi vào chiều sâu và quan trọng hơn đã từng bước triển khai, quán triệt và thực hiện kịp thời chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, chỉ đạo của Thành ủy về công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến cơ sở.

Coi trọng công tác phối hợp trong khối nội chính

Công tác phối hợp giữa Ban Nội chính Thành ủy và Thường trực các quận ủy, huyện ủy và các cơ quan khối nội chính quận, huyện được gắn kết chặt chẽ và hiệu quả; kịp thời đề xuất hướng xử lý vụ án, vụ việc và các nhiệm vụ khác về nội chính và phòng chống thạm nhũng góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Nhìn chung, năm 2017 và đầu năm 2018 với những giải pháp căn cơ, bài bản, đi vào chiều sâu của Ban Nội chính Thành ủy cũng như được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, thành phố nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn được ổn định. Các cơ quan chức năng chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ hình thành điểm nóng; triển khai nhiều kế hoạch ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ. Công tác điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật, không để bị oan sai, bỏ lọt tội phạm; thi hành án dân sự có nhiều chuyển biến tích cực, đạt vượt chỉ tiêu Quốc hội giao; công tác tiếp dân thực hiện nghiêm túc, chất lượng giải quyết khiếu nại tố cáo được nâng lên, tình hình khiếu kiện đông người giảm so với cùng kỳ. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương đảm bảo thực hiện tốt, nhất là công tác tuyển quân 2017 hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Hoạt động tôn giáo, dân tộc trong khuôn khổ pháp luật. 

Từ việc coi trọng công tác phối hợp, việc thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm đã được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm và thực hiện có hiệu quả bước đầu; việc tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, công chức, đảng viên về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm được thực hiện thường xuyên; chủ động thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị được tăng cường; các ngành chức năng chủ động phối hợp tốt trong công tác xử lý các vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng. 

Đinh Thị Đỗ Quyên

69