Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền
16:51 - 29/06/2017

Ngày 28-6-2017, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện đề án "Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQVN".

Qua 2 năm triển khai thực hiện đề án, công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí địa phương được tăng cường và có nhiều đổi mới theo hướng hiệu quả, thiết thực. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố đã kiện toàn Ban Tuyên giáo của Ủy ban MTTQVN thành phố; xây dựng đội ngũ báo cáo viên trong hệ thống mặt trận từ thành phố đến cơ sở với 257 người; duy trì họp giao ban giữa Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội để trao đổi thông tin. Công tác nắm dư luận xã hội của hệ thống Mặt trận các cấp trong thành phố từng bước cải thiện, kịp thời phản ánh những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Các đoàn thể phối hợp với Báo Cần Thơ, Đài PTTH thành phố thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền; tiếp tục phát huy và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục phản ánh hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể, gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả được biểu dương và nhân rộng, góp phần động viên đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do địa phương
phát động…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Nguyễn Sinh Nhựt, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố, đề nghị thời gian tới Mặt trận, các đoàn thể trong thành phố tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phối hợp và nghiên cứu nhiều giải pháp sáng tạo trong công tác phối hợp với các cơ quan báo, đài địa phương để đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền; nhất là gương người tốt, việc tốt, phản ánh phê phán việc làm sai trái, tiêu cực, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

THANH THY
Nguồn: BCT

41