Nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới
11:23 - 17/02/2020

(TGCT) Thực hiện những định hướng chiến lược của Đảng, Nhà nước về biên giới, lãnh thổ, Biển Đông – Hải đảo, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 117-HD/BTGTW về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020.

Theo đó, với mục đích và yêu cầu nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, củng cố hơn nữa sự đồng thuận của dư luận trên cả nước về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo góp phần bảo vệ chủ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của quốc gia trên biển.

Tiếp tục giúp cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu chính xác, đầy đủ về quan điểm, chủ trương, chính sách của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo phù hợp với quy định của Việt Nam và pháp luật quốc tế. Góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam thiện chí, có trách nhiệm cao trong việc xây dựng, củng cố, phát triển mối quan hệ hòa bình, hữu nghị với các quốc gia có liên quan trên Biển Đông; mong muốn giải quyết những tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế trong đó có công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Song song đó, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cần xác định trọng tâm, trọng điểm, các vấn đề lưu ý trong thông tin, tuyên truyền về biển, đảo trong năm 2020. Nội dung tuyên truyền phải bám sát quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về biển, đảo; làm rõ quyền, lợi ích, trách nhiệm của địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong các hoạt động liên quan đến biển, đảo Việt Nam. - Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền phù hợp, để tăng cường hiệu quả, sức thuyết phục và phạm vi lan tỏa đối với các đối tượng khác nhau. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền qua báo chí, các phương tiện truyền thông hiện đại. Quan tâm, xử lý tốt dư luận xã hội về các vấn đề phức tạp, nhạy cảm có liên quan đến biển, đảo Việt Nam.

Ngoài ra, năm 2020 tiếp tục tập trung tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, các quy định của ban, bộ, ngành, địa phương liên quan đến biển, đảo Việt Nam. Tiếp tục tuyên truyền về kết quả 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP của Chính phủ về “Chương trình hành động thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”. Tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018); Chương trình số 43-CTr/TU ngày 03/12/2018 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng công tác dự báo, phân tích đúng diễn biến, những tác động, ảnh hưởng của các vấn đề biển, đảo. Chủ động xây dựng các kịch bản tuyên truyền, bám sát định hướng tuyên truyền về các vấn đề phức tạp nảy sinh trên Biển Đông trong năm 2020. Qua đó, triển khai đồng bộ, hiệu quả các hình thức tuyên truyền, nhất là tuyên truyền miệng ở cơ sở, tuyên truyền qua các hình thức sáng tác nghệ thuật, tuyên truyền trực quan. Đa dạng hóa, hiện đại hóa các hình thức cổ động tại các địa điểm, phương tiện công cộng. Tiếp tục phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ cơ sở; chức sắc tôn giáo; người nổi tiếng, người có uy tín trong cộng đồng; hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội… Đổi mới các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền theo hướng dễ đọc, dễ hiểu.

Nguyễn Hoàng

77