Ngành Tuyên giáo tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền và nâng cao chất lượng công tác tham mưu
15:00 - 06/04/2018

(TGCT) Từ đầu năm đến nay, thực hiện kế hoạch, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo đạt nhiều kết quả quan trọng.

Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức ký kết giao ước thi đua công tác Tuyên giáo  năm 2018.
Ảnh: Hoàng Vĩnh Khang.

Theo đó, tham mưu triển khai việc học tập Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 6 trên địa bàn thành phố. Qua đó, cấp ủy các cấp tập trung triển khai, tuyên truyền giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của từng nghị quyết nhằm tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận xã hội trong triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo đã tham mưu chỉ đạo các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018; hướng dẫn tuyên truyền đón Tết theo tinh thần “Đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm”; tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018; tham mưu Thành ủy, Ban Tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm thành phố tổ chức Họp mặt truyền thống kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo đã chủ động tham mưu báo cáo sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng như: Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”; báo cáo nhanh kết quả tổ chức triển khai thực hiện Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW (khóa X) “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”…

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục tập trung hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và Ngày giải phóng Cần Thơ; kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018); kỷ niệm 64 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2018); tham mưu Thành ủy tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); tổ chức cuộc thi viết gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các hội nghị, giao ban định kỳ; theo dõi, hướng dẫn công tác nghiên cứu khoa học, kiểm tra nhận thức lý luận chính trị tại các địa phương, đơn vị; tướng dẫn việc bồi dưỡng cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi các cấp năm 2018; tham mưu tái bản Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cần Thơ tập I (1929 - 1945); chỉnh sửa nội dung, chuẩn bị tái bản Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cần Thơ tập II (1945 - 1954), tập III (1954 - 1975); xuất bản kỷ yếu Hội thảo khoa học “Lộ Vòng Cung Cần Thơ - Vành đai lửa”; góp ý, chỉnh sửa Lịch sử xã Trường Long (1930 - 1975), Lịch sử Đảng bộ xã Nhơn Nghĩa (1975 - 2015); tiến hành khảo sát, kiểm tra việc giảng dạy lý luận chính trị theo Kết luận số 94-KL/TW của Ban Bí thư về việc “tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân” gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại một số trường trên địa bàn thành phố; phối hợp với các ban xây dựng Đảng của Thành ủy hướng dẫn đề cương báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan báo, đài địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau hội nghị sơ kết của đảng bộ cấp trên cơ sở…

Kim Trúc

388