Nghị quyết của Thành ủy Cần Thơ về xây dựng cơ bản hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị thành phố đến năm 2020 và những năm tiếp theo
10:19 - 07/09/2017

(TGCT) Ngày 8/8/2017, Thành ủy Cần Thơ ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về xây dựng cơ bản hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị thành phố đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Mục tiêu nhằm tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng, từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị thành phố hiện đại, đồng bộ, đảm bảo cho phát triển nhanh và bền vững, tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của thành phố trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Theo đó, tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, bảo đảm kết nối các đô thị trung tâm của thành phố và liên kết vùng bằng hệ thống giao thông đồng bộ, thông suốt, nâng cao năng lực vận tải, đáp ứng yêu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của thành phố. Đầu tư hạ tầng cung cấp điện, bảo đảm cung cấp đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị; đi đôi với tiết kiệm, giảm tiêu hao điện năng, ứng dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo không gây ô nhiễm môi trường. Đầu tư hạ tầng thủy lợi bảo đảm phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp, bảo đảm sự thống nhất giữa quy hoạch phát triển đô thị với quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước; chủ động phòng, chống, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Đầu tư hạ tầng đô thị trung tâm các quận, huyện, từng bước phát triển đồng bộ, hiện đại, giải quyết cơ bản tình trạng ách tắc giao thông, ngập, nghẹt tại các điểm trọng yếu; cung cấp ổn định điện, nước sạch, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, chất thải, khí thải, đạt tiêu chuẩn môi trường; đầu tư hệ thống hạ tầng thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.

Nghị quyết đề ra các nhiệm vụ giải pháp như: Nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện tốt các quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị thành phố; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị thành phố…

Tiến Triển

129