Nhận thức lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên ở cơ sở hiện nay – thực trạng và giải pháp
14:09 - 31/07/2017

MỞ ĐẦU
Trong bài diễn văn khai mạc lớp lý luận khóa I Trường Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh đã quán triệt tư tưởng đối với cán bộ đi học lý luận chính trị Bác căn dặn: “Việc học tập lý luận chính trị không phải nhằm biến các đồng chí thành những người lý luận suông mà nhằm làm thế nào cho công tác của các đồng chí được tốt hơn, nghĩa là các đồng chí phải học tập tinh thần của chủ nghĩa Mác-Lênin để áp dụng lập trường, quan điểm và phương pháp ấy mà giải quyết cho tốt những vấn đề thực tế trong cách mạng của chúng ta. Như thế học tập lý luận cốt để áp dụng vào thực tế(1).


Ban Tuyên giáo Thành ủy và Trường Chính trị thành phố phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên thuộc cấp ủy quận, huyện, đảng ủy trực thuộc Thành ủy. Ảnh: Văn Thành

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” của Đảng đã chỉ ra chín biểu hiện để nhận diện sự suy thoái về tư tưởng chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó, có biểu hiện về nhận thức không đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận chính trị, Nghị quyết đã ghi rõ hạn chế của một bộ phận cán bộ, đảng viên: “Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”. Đây là vấn đề luôn được Đảng ta quan tâm trong mọi giai đoạn cách mạng, đặc biệt là trong bối cảnh đất nước đã và đang đứng trước tình hình hết sức phức tạp như hiện nay thì vấn đề nhận thức lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên cần phải được nâng cao hơn nữa. Với giới hạn tham luận hội thảo này, tôi chỉ nghiên cứu thực trạng nhận thức lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên cơ sở ở Thành phố Cần Thơ hiện nay.

1.MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHẬN THỨC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Lý luận là hệ thống những tri thức đã được khái quát, tạo ra một quan niệm hoàn chỉnh về các quy luật và về mối liên hệ cơ bản của hiện thực. Lý luận là sự phản ánh và tái hiện hiện thực khách quan. Mọi lý luận đều quy định bởi hoàn cảnh lịch sử trong đó nó hình thành từ điều kiện cụ thể của lịch sử sản xuất, kỹ thuật và thực nghiệm.

Chính trị là toàn bộ những hoạt động có liên quan đến mối quan hệ giữa các giai cấp, giữa các dân tộc, các tầng lớp xã hội, mà cốt lõi của nó là vấn đề giành chính quyền, duy trì và sử dụng quyền lực nhà nước, sự tham gia vào công việc của nhà nước, sự xác định hình thức tổ chức, nhiệm vụ, nội dung hoạt động của nhà nước. Bất kỳ vấn đề chính trị nào cũng đều liên quan đến quyền lợi của các giai cấp và nhà nước. Chính trị thuộc cấu trúc thượng tầng bao gồm (hệ tư tưởng chính trị, nhà nước, các đảng phái) xuất hiện khi xã hội phân chia thành các giai cấp dựa trên cơ sở hạ tầng kinh tế.

 Lý luận chính trị là bộ phận quan trọng trong kho tàng lý luận của nhân loại giới hạn trong lĩnh vực chính trị, phản ánh mối quan hệ của các giai cấp trong việc giành và giữ chính quyền. Nói cách khác, lý luận chính trị là hệ thống tri thức về lĩnh vực chính trị thể hiện thái độ và lợi ích giai cấp đối với quyền lực nhà nước trong xã hội có giai cấp, là kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học và thực tiễn chính trị của nhiều người, qua nhiều thế hệ.

Lý luận chính trị ở Việt Nam hiện nay là hệ thống những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cùng những tinh hoa tư tưởng chính trị của dân tộc và nhân loại. Nó phản ánh tính quy luật của các quan hệ kinh tế - chính trị - xã hội, thể hiện lợi ích và thái độ của giai cấp công nhân và nhân dân lao động đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, là công cụ quan trọng cho việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên cấp cơ sở được hiểu một cách khái quát là những cán bộ, đảng viên trong các tổ chức của hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn, được hình thành do bầu cử hoặc được tuyển dụng, hưởng lương từ ngân sách nhà nước, giữ những vị trí chủ chốt trong các tổ chức ấy, có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhận thức lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên chính là sự hiểu biết về đường lối, quan điểm chính trị, về nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng, sự hiểu biết và tin tưởng vào mục đích, lý tưởng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; vai trò, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên;  hình thành tình cảm, ý chí cách mạng của cán bộ, đảng viên. Từ hiểu biết đúng dẫn đến thái độ đúng và hành vi đúng trong hoạt động thực tiễn.

 Chủ nghĩa Mác – Lênin cùng với tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống lý luận không thể tách rời, khẳng định bản chất cách mạng và khoa học trong quá trình cách mạng Việt Nam, nhất là trong quá trình đổi mới vừa qua. Đại hội lần thứ VII của Đảng ta lần đầu tiên đã chính thức khẳng định sự song hành gắn kết giữa chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh tạo thành nền tảng tư tưởng vững chắc: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”.

2.THỰC TRẠNG NHẬN THỨC VỀ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN CƠ SỞ Ở TP CẦN THƠ HIỆN NAY

2.1. Những kết quả đạt được

Những năm qua, công tác giáo dục lý luận chính trị tại Tp Cần Thơ đã có nhiều đổi mới đem lại những kết quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức lý luận chính trị  cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nói chung. Bên cạnh đó, tăng cường sự thống nhất trong đảng, giữ vững ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới, đồng thời tạo ra nhu cầu học tập lý luận chính trị để nâng cao trình độ của mỗi cán bộ, đảng viên.

Hiện nay, đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở của Thành phố Cần Thơ đa số được trưởng thành từ thực tế ở đơn vị, luôn vững vàng, kiên định trước khó khăn phức tạp, phần lớn trong số đó đã qua các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị từ sơ cấp cho đến cao cấp. Vì vậy đa số có nhận thức chính trị và bản lĩnh chính trị vững vàng. Thực tế cho thấy, trước những biến động về chính trị trên thế giới, sự chống phá về tư tưởng của các thế lực thù địch, hầu hết cán bộ, đảng viên cơ sở ở Tp Cần Thơ đa số thể hiện nhận thức đúng đắn, không hoài nghi, dao động; giữ vững được lập trường quan điểm, phân biệt được đúng, sai; đa số có thái độ kiên quyết lên án và đấu tranh với các quan điểm, tư tưởng sai trái, các biểu hiện suy thoái, mất cảnh giác.

Theo số liệu điều tra của Đề tài Khoa học Cấp Trường của Trường Chính trị Tp Cần Thơ vào đầu năm 2017 cho thấy: có hơn 80% cán bộ, đảng viên được điều tra – chủ yếu là đội ngũ cán bộ, đảng viên cấp cơ sở có quan tâm và thích học lý luận chính trị ở mức độ khá và tốt. Ngoài ra cũng có hơn 70% cán bộ, đảng viên được điều tra cho biết mình đã mạnh dạn phát biểu, trao đổi để làm rõ mối liên hệ giữa lý luận chính trị được học tập trên lớp với những vấn đề thực tiễn tại địa phương, đơn vị nhằm giải quyết những khúc mắc về tư tưởng, nhận thức lý luận chính trị của bản thân ở mức độ khá tốt. Đây là con số đáng khích lệ đối với nhận thứ c về vai trò và sự cần thiết phải học lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên cấp cơ sở hiện nay.

2.2.Một số hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân

Bên cạnh những kết quả nổi bật nêu trên thì hiện nay ở Thành phố Cần Thơ vẫn còn tồn tại những hạn chế, bất cập nhất định về nhận thức lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên nói chung và đặc biệt là đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở cần phải có giải pháp thiết thực để giải quyết.

Trước hết  do kém nhận thức về lý luận nên vẫn còn một số cán bộ, đảng viên đã có thái độ chưa đúng đắn về việc học tập lý luận chính trị. Có người còn coi lý luận chính trị là khô khan, lý thuyết suông, vô bổ,... Cũng có người xem việc được tạo điều kiện đi học là một nhiệm vụ bắt buộc, bị động, do đó học tập với thái độ không phải nâng cao nhận thức lý luận chính trị cho bản thân mình, học vì thực hiện nhiệm vụ chứ không phải học để vận dụng lý luận vào điều kiện thực tiễn. Và cũng chính vì chưa nhận thức đúng về vị trí, tầm quan trọng của lý luận chính trị nên một bộ phận cán bộ, đảng viên học lý luận chính trị một cách lơ là, ngồi cho có mặt, không có sự chủ động, nhiệt tình, tích cực trong nghiên cứu lý luận để vận dụng giải quyết những vấn đề thực tiễn. Điều đó có thể thấy qua việc họ ít quan tâm nghiên cứu bài vở, ít phát biểu, ít trao đổi, phản biện trong học tập, nghe quán triệt những vấn đề liên quan đến lý luận chính trị. Chỉ có 43,3% học viên đang học tại trường Chính trị được điều tra cho biết mình nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp ở mức độ tốt và có đến gần 7% là không đọc, nghiên cứu những tài liệu có liên quan đến nội dung học tập lý luận chính trị.

Thứ hai, nhận thức lý luận còn hạn chế dẫn đến một số cán bộ, đảng viên đã không thể phân tích thực tiễn dựa trên nền tảng lý luận. Điều này thề hiện trong những lần thi, kiểm tra học tập lý luận chính trị, không thấy được sự năng động, sáng tạo vận dụng lý luận vào phân tích thực tiễn tại cơ quan, đơn vị mình mà lại sao chép thực tiễn đa phần gân như là giống nhau. Đây chính là một trong những biểu hiện hạn chế trong nhận thức lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên ở cơ sở hiện nay. Chỉ có khoảng 40% học viên được hỏi chỉ trao đổi rút mắc, chưa được rõ về lý luận chính trị đối với giảng viên, số còn lại không trao đổi hoặc trao đổi ở mức độ trung bình khá. Tuy không phải là đa số nhưng đó là vấn đề rất đáng để chúng ta quan tâm, nhất là trong giai đoạn tình hình diễn biến phức tạp trên các mặt của đời sống xã hội hiện nay của nước ta.

Thứ ba, vấn đề đáng nói ở đây về hạn chế nhận thức lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở biểu hiện trong học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng chỉ qua loa, đại khái, “học cho xong” dẫn đến tình trạng nhận thức chưa đúng hoặc chưa đầy đủ các nội dung. Điều đó dẫn đến trong quá trình chỉ đạo triển khai, trực tiếp triển khai  nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng khó gắn kết  được vào thực tiễn hoặc bị sai lệch trong thực tế. Điều này có thể nhận rõ nhất trong những đợt nghiên cứu thực tiễn của giảng viên Trường Chính trị, thực tiễn vẫn còn một số cán bộ, đảng viên không thấy vai trò, yêu cầu thực tiễn tại địa phương, cơ quan mình mà chỉ vận dụng máy móc lý luận. Hoặc một số ít khác lại hoạt động chỉ chủ yếu bằng kinh nghiệm thực tiễn, ít cập nhật lý luận.

Thứ tư, trong thời gian qua, các thế lực thù địch có nhiều bài viết sai trái, phản động với những thủ đoạn tinh vi, thâm độc. Trên thực tế, thành phố Cần Thơ chúng ta đã có những bài viết đấu tranh, phản bác lại, một số bài có nội dung tốt vạch trần rõ âm mưu, thủ đoạn của chúng. Tuy nhiên, một đội ngũ lớn cán bộ, đảng viên được đào tạo về mặt lý luận nhưng số lượng bài viết đấu tranh, phản bác không nhiều. Điều đáng nhấn mạnh là một bộ phận cán bộ, đảng viên còn phụ họa cho các quan điểm sai trái, lệch lạc lấy đó là căn cứ để thể hiện sự hiểu biết của mình đối với người khác. Đây cũng chính là biểu hiệu hạn chế về mặt nhận thức lý luận của đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở hiện nay.

Những nguyên nhân

Sự hạn chế về nhận thức lý luận chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan:

- Sự tác động từ sự khủng hoảng của mô hình chủ nghĩa xã hội không phù hợp dẫn đến sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu; Các mặt tiêu cực của quá trình toàn cầu hóa và mặt trái của cơ chế kinh tế thị trường; Sự lợi dụng các phương tiện truyền thông hiện đại bởi các thế lực phản động, thù địch để xuyên tạc, bóp méo tình hình thực tế của Việt Nam, cổ xúy cho lối sống hưởng lạc, thực dụng, ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa, vị đồng tiền; Âm mưu và chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá quá trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam ... đã dẫn đến một số cán bộ, đảng viên mơ hồ về nhận thức, nghi ngờ về vai trò của chủ nghĩa Mác – Lênin, về con đường cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Chủ tích Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên chưa được coi trọng đúng mức, hoạt động đem lại hiệu quả chưa cao. Có biểu hiện xem nhẹ giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xem nhẹ giáo dục đạo đức cách mạng, nhất là đối với một số trường đại học, cao đẳng.

- Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận còn nhiều bất cập, hiệu quả chưa như mong muốn. Song song đó, bản thân một số cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện và học tập, để chủ nghĩa cá nhân phát triển, chi phối, làm xói mòn bản chất tốt đẹp của người đảng viên cộng sản.

- Bên cạnh nguyên nhân nói trên, Đảng cũng chỉ ra một nguyên nhân khác, đó là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giảng dạy học tập lý luận chính trị chưa được coi trọng đúng mức, kém hiệu quả. Nội dung và phương pháp giáo dục, truyền đạt, chậm đổi mới, chưa tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên.

3.MỘT SỐ GIẢI PHÁP

Để tiếp tục xây dựng, nâng cao nhận thức lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên cơ sở trong tình hình hiện nay, cần phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung chủ yếu vào một số vấn đề cơ bản sau đây:

Một là, phải tiếp tục bồi dưỡng thế giới quan, phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cơ sở củng cố và nâng cao giác ngộ chính trị - giai cấp, niềm tin cộng sản, ý chí chiến đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội;

 - Để có thể kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, không dao động về chính trị trước những tác động của tình hình mới, đặc biệt trong những thời điểm bước ngoặt của cách mạng, của lịch sử, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải có thế giới quan, phương pháp luận khoa học để nhận thức đúng đắn quy luật vận động khách quan của lịch sử, của thời đại, của cách mạng nước ta.

- Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với việc kiểm điểm, đánh giá và biện pháp giải quyết vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng của các cấp. Phát huy sức mạnh tổng hợp để đẩy mạnh công tác tư tưởng của Đảng. Nâng cao chất lượng bộ máy, cán bộ làm công tác tư tưởng các cấp. Quan tâm đến cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận chính trị hiện nay.

- Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị một cách thiết thực, gắn với công việc, sự rèn luyện, tu dưỡng hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, để việc làm theo gương Bác hiệu quả, thiết thực. Phát huy vai trò chủ động, tự giác của bản thân cán bộ, đảng viên trong việc rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

Hai là, nâng cao hiệu quả giáo dục lý luận chính trị góp phần nâng cao nhận thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở

- Cần nâng cao hơn nữa chất lượng của đội ngũ làm công tác giáo dục lý luận chính trị cả lý luận lẫn thực tiễn. Đây là lực lượng không chỉ giảng dạy lý luận chính trị mà còn phải có khả năng nghiên cứu lý luận, gắn lý luận với thực tiễn sinh động của cuộc sống. Do đó, các cấp ủy Đảng cần tạo điều kiện tốt nhất để đội ngũ này được tham gia giao lưu, học tập kinh nghiệm, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao hơn về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, được nắm bắt thông tin một cách kịp thời.

- Đội ngũ cán bộ giảng dạy công tác lý luận chính trị phải ý thức được trách nhiệm nghề nghiệp của mình, phải không ngừng tự học, tự hoàn thiện, không ngừng đổi mới về nội dung, phương pháp và luôn luôn bám sát thực tiễn; đặc biệt là phải nắm vững nội dung các Nghị quyết của Đảng, nhất là những Nghị quyết liên quan trực tiếp đến công tác giáo dục lý luận chính trị, có như vậy mới đảm bảo được một nền tảng lý luận vững chắc và vốn thực tiễn phong phú để thực hiện tốt mục tiêu, nhiêm vụ giáo dục lý luận chính trị 

- Đổi mới hơn nữa về phương thức tổ chức và phương pháp giảng dạy và học tập lý luận chính trị, khắc phục tình trạng mở lớp quá đông, mở lớp chạy theo số lượng. Cần áp dụng nhiều hình thức và biện pháp như mở lớp ở Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp quận, huyện, mở lớp tại cơ sở. Đồng thời, áp dụng biện pháp quản lý chặt chẽ chất lượng dạy và học lý luận chính trị bằng cách tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.. . 

Ba là, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận chính trị

   - Tăng cường công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, phát triển lý luận, đưa lý luận về đúng vị trí dẫn đường cho sự  phát triển của thực tiễn. Coi trọng việc giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm đổi mới của Đảng cho cán bộ, đảng viên để họ có niềm tin vững chắc vào sự tất thắng của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

- Song song với đẩy mạnh tổng kết thực tiễn thì vấn đề nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận chính trị trong toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là Trường Chính trị, Trường đại học. Nghiên cứu khoa học phải gắn với đòi hỏi của thực tế khách quan, đáp ứng được những vấn đề trong thực tiễn đòi hỏi phải có lý luận soi đường. Tránh tình trạng nghiên cứu lý luận chỉ vì lý luận mà không phải đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Bốn là, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”  về mặt nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở

 Đấu tranh có hiệu quả với chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; làm thất bại các thủ đoạn tác động vào tư tưởng trong Đảng; tạo cho cán bộ, đảng viên sức đề kháng cao, đủ sức chống lại “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; để mỗi cán bộ, đảng viên phòng, chống có hiệu quả mọi âm mưu, thủ đoạn dù tinh vi đến đâu của chiến lược “diễn biến hòa bình” và vượt lên chính mình, không rơi vào bẫy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về mặt nhận thức.

THAY LỜI KẾT

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng công tác thực tiễn nhưng thực tiễn phải kết hợp với nền tảng lý luận: “Học lý luận không phải để nói mép, nhưng biết lý luận mà không thực hành là lý luận suông. Học để áp dụng vào việc làm. Làm mà không có lý luận thì không khác gì đi mò trong đêm tối, vừa chậm chạp, vừa vấp váp(2). Do đó, đối với cán bộ, đảng viên nói chung vấn đề nhận thức lý luận chính trị là hết sức quan trọng. Có lý luận nhưng phải đưa lý luận chính trị đó vào thực tiễn để kiểm nghiệm thực tế và đáp ứng những đòi hỏi của thực tế. Người cán bộ, đảng viên công tác ở cơ sở đòi hỏi phải có một nền tảng lý luận và vốn thực tiễn phong phú để kiểm nghiệm lý luận và nâng nhận thức lý luận lên một tầm cao mới.      

ThS. Võ Thị Bích Diễm
Trường Chính trị TP. Cần Thơ

([1]) Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, H.2002,T8, tr 497

(2) Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, H.2002,T6, tr 47

149