Những kết quả tiêu biểu trong việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở quận Ô Môn
21:51 - 23/05/2018

(TGCT) Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị (khóa XII) ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05-CT/TW), đây là việc tiếp nối những kết quả đạt được từ triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); là nền tảng vững chắc giúp Đảng bộ quận Ô Môn tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); tạo một phong trào sâu rộng trong toàn Đảng bộ quận Ô Môn về việc “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác và đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi trong thời gian qua.

Kết quả tiêu biểu trong việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Thành ủy Cần Thơ, Ban Tuyên giáo Thành ủy và sự chỉ đạo trực tiếp của Quận ủy về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, cấp ủy các cấp luôn xác định việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa rất quan trọng. Trong đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị từ quận đến cơ sở luôn được củng cố, kiện toàn; thường xuyên được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, chính trị; phát huy tính chủ động, tích cực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cụ thể, Đảng bộ quận đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thứ nhất, công tác triển khai, thực hiện.

Thực hiện sự chỉ đạo của Quận ủy các cấp ủy đảng đã thực hiện tốt việc triển khai, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận; kết quả đã mở được 21 lớp, với 2.802/2.846 đảng viên tham dự - tỷ lệ 98,45%; triển khai ra đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân được 1.228 cuộc với 28.241 lượt người dự.

Công tác triển khai chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề các năm 2017 và năm 2018 được thực hiện đồng bộ từ quận đến phường; tỷ lệ cán bộ, đảng viên thực hiện bản cảm kết, bản đăng ký luôn đạt trên 98%, nội dung đăng ký bám sát với chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, trong đó chú trọng đến đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ. Việc triển khai sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về các chuyên đề học tập và làm theo Bác luôn được các ngành, các cấp đặc biệt quan tâm.

Việc ban hành các văn bản được thực hiện đồng bộ, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, để việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được kết quả tốt nhất, Ban Thường vụ Quận ủy đã có Thông báo số 95-TB/QU, ngày 18/01/2018 phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong Ban Tuyên giáo Quận ủy, đồng thời yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc Quận ủy phân công Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) chịu trách nhiệm trong việc tham mưu chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị mình. Định kỳ hàng quý, Ban Tuyên giáo có tổ chức họp giao ban công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW để kịp thời nắm bắt tình hình, hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Ban Tuyên giáo Quận ủy đã chủ động tham mưu Thường trực Quận ủy lắp đặt các pano, khẩu hiệu tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại trung tâm quận và Ủy ban nhân dân các phường, với 08 pano và 15 khẩu hiệu - tổng kinh phí thực hiện 33.000.000 đồng. Ngoài ra,  Ban Tuyên giáo Quận ủy xây dựng kế hoạch phối hợp với Ban Dân vận Quận ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các đoàn thể chính trị - xã hội quận về quán triệt, tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, trong đó chú trọng việc triển khai, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; coi đây là nội dung tuyên truyền xuyên suốt, lâu dài, nhằm làm cho mỗi đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, người lao động hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác, góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Thứ hai, sự chuyển biến trong nhận thức và xuất hiện nhiều cách làm hay.

Chỉ đạo thực hiện lồng ghép tuyên truyền các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện trọng đại của địa phương và đất nước, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; mô hình “Dân vận khéo”,… Đài Truyền thanh thường xuyên tăng cường viết tin, bài nêu gương người tốt, việc tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng; Phòng Văn hóa - Thông tin và Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận tham gia dàn dựng nhiều tiểu phẩm về học tập và làm theo gương Bác phục vụ các sự kiện của địa phương, đất nước, thu hút đông đảo người dân đến xem và cổ vũ.

Qua tuyên truyền thực hiện, ngày càng xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu học tập và làm theo Bác, đổi mới tác phong công tác, gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, dám làm, dám chịu trách nhiệm,... được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Nhiều cấp ủy thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW bằng những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, trong đó có việc kế thừa kinh nghiệm và kết quả thực hiện việc học tập và làm theo Bác.

Có thể nói rằng, qua 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận đã có sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động. Không chỉ trong cán bộ, đảng viên, mà về cơ bản, nhân dân đều biết tới chủ trương lớn của Đảng ta về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang đi dần vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn, hiệu quả hơn. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tiếp tục góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh tại địa phương.

Một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian sắp tới

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bà quận Ô Môn trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục như: Việc triển khai ra đoàn viên, hội viên và nhân dân tuy được thực hiện tốt nhưng vẫn chưa thực sự đi vào chiều sâu; một số chi, đảng bộ chưa thực sự quan tâm đến việc phát hiện, nhân rộng và giới thiệu các tập thể, cá nhân tiêu biểu để tuyên dương, khen thưởng; việc viết bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, tuy nhiên vẫn còn nhiều bản đăng ký còn sơ sài, có nội dung còn sao chép, thụ động. Tính chủ động, sáng tạo, sự phù hợp với điều kiện, đặc thù của đơn vị, địa phương còn hạn chế; việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở các cơ quan nhà nước chưa được quan tâm đúng mức.

Để phát huy những kết quả bước đầu đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở cần tập trung lãnh đạo, kiên trì thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng sau đây:

Một là, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); lựa chọn, tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề còn hạn chế, yếu kém gây bức xúc trong nhân dân.

Hai là, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; thực hiện tốt việc đưa nội dung học tập và làm theo gương Bác trong các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể, cơ quan, đơn vị. Lấy chi bộ là cơ sở để tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ba là, phát huy tốt vai trò của các cấp uỷ, nhất là người đứng đầu trên cả hai mặt “lãnh đạo, chỉ đạo” và “gương mẫu, đi đầu”; tâm huyết, chủ động, tích cực nghiên cứu, tìm tòi, đổi mới tư duy, tầm nhìn, sáng tạo cách làm có hiệu quả để thực hiện các chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Và điều quan trọng là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải thực sự nêu gương, dám nghĩ dám làm, quyết liệt trong tư duy và hành động.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân, để lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực. Chú trọng công tác phát hiện, xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến với những nội dung sát thực tế, có chất lượng, có tính bền vững và có sức lan toả rộng; Đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 05 bằng nhiều hình thức và phương pháp phù hợp và xem đây là một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm.

Trần Minh Khiết

92