Ninh Kiều thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng năm 2018
23:58 - 10/01/2019

(TGCT) Năm 2018, công tác tổ chức xây dựng Đảng được Quận ủy Ninh Kiều quan tâm chỉ đạo và  triển khai thực hiện đạt các nhiệm vụ trọng tâm như: công tác phát triển 177 đảng viên mới vượt chỉ tiêu được giao, với tỷ lệ trên 118%. Tham mưu tổ chức trao 531 huy hiệu đảng cho các đảng viên cao niên tuổi đảng. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, điều động, luân chuyển , bổ nhiệm cán bộ được tiến hành thận trọng, khách quan, đúng yêu cầu, các chính sách cán bộ được thực hiện kịp thời, đầu đủ và đúng qui định; hoàn thành việc rà soát và bổ sung quy hoạch, thực hiện tốt việc giới thiệu ứng cử bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, hiệp y ngành dọc cấp trên, bổ sung cấp ủy cơ sở, phân công điều động 89 lượt cán bộ, lãnh đạo quản lý cấp quận và cơ sở giai đoạn 2015-2020; cử 192 lượt cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kỷ năng lãnh đạo quản lý, đồng thời mở 20 lớp đào tạo, bồi dường chuyên môn, nghiệp vụ cho 3.778 lượt cán bộ, đảng viên. Đặc biệt là thực hiện tốt việc sắp xếp kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2019 Quận ủy Ninh Kiều tiếp tục  tập trung nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; tăng cường quản lý, giám sát đảng viên, gắn với tu dưỡng đạo đức, lối sống và phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu các ngành, các cấp. Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh.

                                              Ngọc Bích

24