Ô Môn tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa I
23:22 - 11/03/2019

(TGCT) Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Ô Môn tổ chức lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa I/2019.

Lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa I/2019.

Tham gia lớp có 74 học viên là các đoàn viên ưu tú và cán bộ nòng cốt trong quy hoạch kết nạp đảng viên của quận. Theo đó, qua chương trình này sẽ giúp cho những người có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam hiểu được khái lược về Đảng Cộng sản Việt Nam, những nội dung cơ bản của cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nắm được nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, nội dung và giải pháp để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở đó, mỗi người xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực rèn luyện và phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chương trình học tập lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng gồm 05 bài, ngoài ra Trung tâm còn kết hợp báo cáo thêm các chuyên đề: Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc, Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới, tư tưởng Hồ Chí Minh và Hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, Trung tâm còn tổ chức đưa học viên lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa I/2019 đi thực tế viếng đền thờ đồng chí Châu Văn Liêm tại xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai. Nhằm giúp cho học viên hiểu rõ hơn về truyền thống cách mạng của cha ông ta, từ đó nâng lên lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng và vận dụng vào trong hoạt động thực tiễn đạt hiệu quả.

Tin, ảnh: Hoàng Tưởng

46