Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”: Đấu tranh, dập ngay tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một số đảng bộ cơ sở từ Trung ương đến địa phương
10:53 - 23/07/2017

Qua 30 năm Việt Nam chống thực dân Pháp tái xâm lược và chống đế quốc Mỹ xâm lược, các thế lực thù địch Việt Nam đẩy mạnh “chiến tranh hủy diệt”, cộng với các thủ đoạn “lừa mị, chiêu hàng”, “diễn biến hòa bình” mong chiếm cứ nước ta, phá hoại chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Cuối cùng chúng vẫn thất bại thảm hại. Chúng ta đã giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, liên tục vượt qua khó khăn, tiến hành công cuộc đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thế nhưng mấy năm qua, các thế lực thù địch Việt Nam vẫn chưa từ bỏ thủ đoạn “diễn biến hòa bình” để tạo điều kiện…. “độc” làm cho một số người Việt Nam từ chỗ thiếu rèn luyện, học tập chính trị, thiếu tu dưỡng đạo đức cách mạng nên đã bị suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống nên dần dần làm cho một số người lâm vào tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để nội bộ Việt Nam tự gây rối chế độ Việt Nam.

Trong chi bộ khu vực phường chúng tôi lâu nay chưa phát hiện đảng viên nào như thế. Chỉ nghe báo cáo viên học tập nghị quyết Đảng thông báo chung chung trong Đảng ta có một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nhiều cán bộ, đảng viên rất căm tức đặt vấn đề: “Vì sao trước đây khoảng 40 - 50 năm các đồng chí ấy tỏ ra rất tốt, rất gương mẫu, chưa bao giờ phát biểu trái với Cương lĩnh, đường lối, chính sách và Điều lệ Đảng, mà nay lại phát biểu linh tinh, làm rối nội bộ Đảng, làm phức tạp dư luận xã hội. Phải chăng các đồng chí ấy từng nắm quyền cao, chức trọng, ngày càng quan liêu, càng suy nghĩ chủ quan theo cá nhân mình,… theo dõi hệ thống youtube của nước ngoài, rồi muốn thay đổi Cương lĩnh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh quốc phòng, kể cả đối sách trong vấn đề Biển Đông. Có đồng chí còn bí mật móc nối với nhóm tham nhũng nhằm trục lợi riêng.

Để giải quyết các tệ nạn trên, tôi đề nghị chúng ta không đổ hết nguyên nhân do tình hình khách quan quá phức tạp trên thế giới và trong nước làm cho các đồng chí ấy dao động tư tưởng. Trước hết, chúng ta phải dựa vào Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng, dựa vào các cơ quan giám sát và điều tra để tìm ra những lời nói và hành động sai trái cụ thể của những đồng chí ấy, rồi mời các đồng chí ấy về chi bộ kiểm điểm thẳng về tính Đảng, về quan điểm lập trường hoặc đã về hưu. Phải xem các đồng chí ấy có chịu ngồi nghiêm túc học tập đường lối, chính sách mới, có ý nghĩa sâu xa của Đảng và Nhà nước hay không? Hãy xem xác đồng chí ấy có chịu suy nghĩ học tập và làm theo tư tưởng và đạo đức của Bác Hồ từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn? Còn phải xem các đồng chí ấy ngưng theo các thông tin của youtube nước ngoài được chưa? Hãy xem thái độ và cách phát biểu về đường lối, chính sách, thành tựu của Đảng và Nhà nước, tích cực nhiều hay ít, tiêu cực nhiều hay ít.

Chúng ta cần chú ý tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các đồng chí đã nói ở trên diễn ra ngày càng tinh vi, phức tạp. Nói trong hội nghị khác, ngoài hội nghị thì khác. Nói trong chi bộ khác, nói với quần chúng nhân dân thì khác. Bên ngoài làm việc ra vẻ chí công vô tư, bên trong thì tham nhũng ác đức. Cho nên, trong đấu tranh chống tệ trạng này, trước hết chúng ta phải giữ vững đoàn kết nội bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ về mọi mặt, nhất là trong đấu tranh phê bình và tự phê bình. Các đồng chí bí thư, phó bí thư, các chi ủy viên, kể cả cán bộ lão thành về hưu phải giữ gìn tính Đảng của mình, đạo đức gương mẫu, thương yêu cứu vớt các đồng chí sai trái. Chúng ta tuyệt đối không truy bức, quy chụp, phải bình tĩnh, thông cảm với các đồng chí ít hiểu biết, ít thông tin; nhưng phải kiên quyết với những đồng chí chủ quan cho ý kiến mình là đúng, rồi gây ra chuyện dân chủ nội bộ, đoàn kết nội bộ.

Tất nhiên, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng XII vừa qua, trong những trường hợp này, trách nhiệm của Đảng lãnh đạo và các đảng bộ cơ sở vẫn thể hiện rõ. Không chỉ là vấn đề tổ chức cán bộ, mà chú ý nhất là công tác bảo vệ chính trị nội bộ có mặt còn hạn chế, kể cả công tác chính trị, tư tưởng có mặt chưa đổi mới nên chưa chủ động ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng từ cấp Trung ương đến cấp cơ sở.

Nói chung lại, bất kỳ trong tình hình nào mỗi người chúng ta phải nhớ lời dạy của lãnh tụ Lê-nin và Hồ Chí Mính về việc không ngừng đấu tranh chống lại nguy cơ “quan liêu”, “chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng” trong tình hình Đảng ta đang cầm quyền lãnh đạo đất nước.

Chúng ta rất tâm đắc một đoạn trong Báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng coi như là phương hướng cơ bản để chủ động ngăn chặn và loại trừ những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hiện nay. Đó là “xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong, sức chiến đấu, phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất của Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận; công tác kiểm tra giám sát và công tác đảng viên của Đảng, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng”.

Phải làm rất mạnh, rất toàn diện, nêu vấn đề sát đúng, vừa có ý nghĩa trước mắt vừa có ý nghĩa lâu dài về tình hình trên thế giới và trong nước hiện nay. Chúng ta phải làm từ các đảng bộ cơ sở ở cấp Trung ương đến các đảng bộ địa phương thì mới chủ động đánh dập ngay sự xuất hiện tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một số cán bộ, đảng viên ảnh hưởng đến quần chúng nhân dân. Trên cơ sở đó, chúng ta mới phát huy được dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với đại đoàn kết toàn dân tộc, để huy động toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vượt qua mọi khó khăn thách thức, vừa hội nhập kinh tế quốc tế, vừa đấu tranh bảo vệ biên giới biển, đảo của Tổ quốc, vừa đối phó biến đổi khí hậu, tiếp tục đổi mới đồng bộ hơn, phát triển kinh tế nhanh hơn, sớm đưa đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, nhằm mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Huỳnh Thương 

46