Phong Điền: Hội đồng nhân dân huyện thực hiện tốt chức năng giám sát
15:22 - 07/12/2017

(TGCT) Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền và các Ban Hội đồng nhân dân, thực hiện tốt chức năng giám sát, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện.

Cụ thể trong năm 2017, đã  tổ chức được 18 cuộc giám sát với 40 đơn vị nội dung xoay quanh các vấn đề như: Việc triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016 và mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp năm 2017; về đầu tư công đối với một số công trình xây dựng cơ bản, hoạt động của các cơ quan tư pháp; công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác cấp giấy chứng nhận theo quy định của Luật Đất đai; việc nâng cấp sửa chữa đê, đập kết hợp giao thông nông thôn; việc quản lý Nhà nước trong hợp đồng lao động và các chế độ đối với người lao động theo quy định của Bộ Luật lao động năm 2012 v.v…

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Phong Điền 
giám sát công trình nâng cấp tuyến giao thông từ Vàm Rạch Sung đến Ngã Ba Bào.

Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân các cấp, còn phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp và Quốc hội. Quan tâm đôn đốc, nhắc nhở việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật, nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri. 

                                                  Tin, ảnh: Mỹ Ái, Nhựt Tân

68