Phong Điền tập huấn công tác Mặt trận cơ sở
12:03 - 12/09/2017

(TGCT) Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Phong Điền vừa phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức tập huấn công tác Mặt trận cơ sở năm 2017 cho 79 Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư.

Trong 04 ngày tập huấn, cán bộ Mặt trận cơ sở triển khai 06 chuyên đề về: Đảng cộng sản Việt Nam - Người tổ chức lãnh đạo là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; chương trình phối hợp giữa Chính phủ với Ủy ban Trung ương MTTQ về thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chương trình giám sát, phản biện xã hội theo Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN của Ủy ban thường vụ Quốc hội – Chính phủ  - Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; vai trò của MTTQ các cấp tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, an toàn giao thông, tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống các tệ nạn xã hội;…

Qua lớp tập huấn, giúp các học viên nắm được những kiến thức cơ bản về giám sát và phản biện xã hội, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Từ đó, giúp đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở kiên định về lập trường tư tưởng chính trị, thực hiện có bài bản nghiệp vụ công tác Mặt trận và vận dụng hiệu quả những quan điểm đường lối của Đảng vào thực tế địa phương.

Bích Thủy, Khánh Linh
Đài Truyền thanh Phong Điền

43