Phong Điền tổng kết công tác Mặt trận năm 2017
23:31 - 01/01/2018

(TGCT) Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Phong Điền vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đến dự có đồng chí Nguyễn Quang Nghị, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phong Điền.

Đồng chí Nguyễn Quang Nghị, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phong Điền
khen thưởng
các tập thể và cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2017.

Năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phong Điền cùng các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các chương trình phối hợp, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Phối hợp bình xét 3 phong trào, kết quả có gần 25.150 hộ đạt gia đình văn hóa, chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương đạt tỷ lệ trên 98%; 79/79 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa. Trong năm đã vận động xây dựng và bàn giao được 36 căn nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí trên 1,4 tỷ đồng đạt 211% kế hoạch; tổ chức cấp phát trên 9.670 phần quà, trị giá 2,7 tỷ đồng cho các đối tượng; vận động quỹ vì người nghèo được trên 375 triệu đồng. Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn đăng ký thực hiện được 8 mô hình dân vận khéo, đặc biệt tích cực vận động tham gia nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, thực hiện các công trình giao thông nông thôn ước giá trị nhân dân đóng góp trên 8,1 tỷ đồng.

Năm 2018, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phong Điền và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đa dạng hóa hình thức tập hợp phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018 theo kế hoạch đề ra…

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Mặt trận được khen thưởng.

              Tin, ảnh: Thu Huế - Xuân Vinh

71