Quan tâm công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em
09:25 - 12/06/2019

(TGCT) Thực hiện Công văn số 6212-CV/BTGTW ngày 08/4/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương “Về việc thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em”, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa có công văn chỉ đạo các cấp ủy đảng, các ban xây dựng Đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể thành phố quan tâm thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới” và các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; thực hiện đầy đủ, đúng quy định pháp luật về quyền trẻ em, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh, nâng cao chất lượng cuộc sống đối với trẻ em trên địa bàn thành phố. Đồng thời, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đặc biệt là Luật trẻ em số 102/2016/QH13 ngày 05/4/2016 của Quốc hội, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em”; phối hợp thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại, tai nạn, đuối nước, buôn bán trẻ em… ; tăng cường công tác thông tin cơ sở, kịp thời phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với trẻ em; quan tâm phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình điển hình, tiên tiến, gương người tốt việc tốt, tổ chức, gia đình, cá nhân có nhiều hoạt động, thành tích trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo hiệu quả công tác phòng, chống và đẩy lùi tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em nói chung, bạo lực học đường nói riêng; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng, địa phương, trường học và gia đình trong việc nâng cao trách nhiệm phòng, chống bạo lực học đường, giáo dục, giúp đỡ và bảo vệ trẻ em trên địa bàn thành phố; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với những vụ việc liên quan đến tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em nói chung, bạo lực học đường nói riêng. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật. Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện và định kỳ báo Ban Thường vụ Thành ủy.

P.V

260