Quận ủy Cái Răng triển khai chuyên đề năm 2019 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
22:17 - 04/04/2019

(TGCT) Quận ủy Cái Răng tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề năm 2019 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và phát động thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Cái Răng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quán triệt sâu sắc việc học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Cái Răng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Theo kế hoạch, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tiến hành xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và thực hiện chuyên đề năm 2019 tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời triển khai đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị xây dựng bản đăng ký rèn luyện, phấn đấu của bản thân trong năm 2019 về thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và Nhà nước; qua đó, góp phần chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Cái Răng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết luận hội nghị, đồng chí Huỳnh Quốc Lâm, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Cái Răng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương căn cứ kế hoạch chuyên đề năm 2019 chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện chuyên đề; đối với các đồng chí là người đứng đầu cơ quan đơn vị phải nêu cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; từng cán bộ đảng viên phải tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức trong giai đoạn hiện nay.

                                                                                    Bảo Minh

193