Quyết tâm đẩy lùi “chủ nghĩa cá nhân” xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
15:08 - 24/05/2018

(TGCT) Trong thời kỳ đổi mới, mở cửa hội nhập, đất nước có nhiều chuyển biến. Sự thay đổi ấy diễn ra hàng ngày, hàng giờ, nhất là trong phát triển kinh tế. Hiện nay, trên mặt trận sản xuất cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú tỏ ra gương mẫu làm nên những thành tích vẻ vang. Trong lịch sử phát triển của mình, Đảng đã tôi luyện ra một thế hệ thanh niên cách mạng ưu tú; những thanh niên ấy đã đang và sẽ mang trong mình bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, ra sức xây dựng đất nước đàng hoàng hơn to đẹp hơn như mong mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa nhân dân tươi đẹp, Đảng ta rất tự hào về những người con như thế.

Ảnh: Internet.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều là những bông hoa đẹp, đồng chí tốt, quần chúng giỏi. Vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên, quần chúng còn biểu hiện của sự suy thoái đạo đức, phẩm chất con người suy giảm. Những con người ấy, mang nặng tính cá nhân chủ nghĩa. Mà theo Bác chủ nghĩa cá nhân chính là việc “đặt lợi ích riêng của mình lên trên, lên trước lợi ích chung của dân tộc(1). Chủ nghĩa cá nhân sinh ra những con người hám danh, tham lợi, bản thân thì tự cao, coi thường tập thể, chuyên quyền, độc đoán; họ xa rời thực tế, ít tiếp xúc với quần chúng nhân dân. Chính vì vậy, tinh thần đoàn kết trong họ không có, thiếu tính tổ chức; tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm yếu kém làm hại đến tổ chức và nhân dân. Vì thế, chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù của cách mạng, nó là nguồn gốc của những “căn bệnh” làm hư hỏng đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm tha hóa Đảng. Tóm lại, từ chủ nghĩa cá nhân mà mắc phải nhiều sai lầm.

Hiện nay, đất nước có nhiều chuyển biến không ít cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức. Kẻ thù của chúng ta không ngồi yên để chúng ta xây dựng đất nước trong hòa bình, ổn định. Mà chúng luôn tìm mọi cách chống phá, ngăn cản sự phát triển của cách mạng Việt Nam - đây có thể coi là kẻ thù hữu hình. Người cách mạng cần thấy rõ điều này, cần đứng trên quan điểm, lập trường của giai cấp công nhân, hết lòng vì chế độ, vì lợi ích của nhân dân. Nếu cán bộ, đảng viên và quần chúng không cảnh giác, tự nhìn nhận, tránh chủ nghĩa cá nhân mà cứ sa vào vào thì nghiễm nhiên tạo thêm một kẻ thù nữa đó chính là chủ nghĩa cá nhân - đây được xem là kẻ thù vô hình. Vì vậy, Người cảnh báo: “Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân(2).

Để khắc phục tình trạng trên, chúng ta cần tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân, xây dựng đạo đức cách mạng nhằm xây dựng Đảng ta “trong sạch, vững mạnh”, “là đạo đức, là văn minh” như Bác Hồ từng đề cập trong bài nói tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng năm 1960.

Muốn vậy, trước hết Đảng ta cần xây dựng đạo đức cách mạng. Vì người cách mạng có đạo đức mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang, vì sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Như người từng nhắc nhở: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân(3). Như vậy, theo Bác, đạo đức chính là cái gốc tạo ra mọi sức mạnh, là nhân tố quyết định mọi sự thắng lợi của công việc. Từ quan điểm này, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân cần thấm nhuần tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, có quyết tâm suốt đời đấu tranh cho cách mạng; ra sức làm việc cho cách mạng, giữ vững kỉ luật của Đảng; thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng; phải đặt lợi ích của nhân dân lao động lên trên hết, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; tự giác phê bình, cải tiến công tác, cùng đồng chí mình tiến bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên dù gặp bất cứ hoàn cảnh nào cũng cần quyết tâm chống lại kẻ thù; phải cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, dù kẻ thù là hữu hình hay vô hình; phải biết hy sinh lợi ích cá nhân của mình, đặt cái lợi ích chung lên trên hết. Muốn được như thế, mỗi cán bộ cần ra sức rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, quyết tâm phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng mà Đảng đã đặt ra.

Bên cạnh việc bồi dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng, thì việc nâng cao khả năng nhận thức, tư duy nhạy bén với thời đại, chúng ta phải có lý luận căn bản làm gốc. Đó phải là lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường, dẫn lối. Học tập Chủ nghĩa Mác-Lênin là học tập tinh thần xử lý mọi việc đối với bản thân và đối với người; là học tập những lý luận mang tính phổ biến đã được đem vào áp dụng thực tiễn ở nước ta. Còn học tâp tư tưởng Hồ Chí Minh, là học tập cái tinh hoa của dân tộc, đức thanh cao, tấm gương nói và làm đi đôi với nhau… nói chung là học và làm theo phong cách của Bác. Đấy như là khắc tinh của chủ nghĩa cá nhân vậy. Và việc đầu tiên theo Người là phải: “Chỉnh đốn Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi(4).

Không phải ngẫu nhiên trong Di chúc và trong bài viết cuối cùng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng ta, nhân dân ta bài viết về đạo đức. Phải chăng, Người muốn nhắm nhủ chúng ta, điều mà Người tâm huyết và trăn trở nhất trong sự nghiệp cách mạng nước nhà - đó là vấn đề “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, là thắng lợi của chủ nghĩa xã hội không thể tách rời lợi ích của cuộc đấu tranh loại bỏ chủ nghĩa cá nhân.

Chính từ nhận thức này, thời gian qua Đảng ta đã có nhiều công tác nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Cụ thể, đó là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và khóa XII về xây dựng Đảng. Đặc biệt, là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo ra sức lan tỏa, những tác động rất lớn đến nội bộ Đảng, đến từng cá nhân trong toàn xã hội. Mà đơn giản chúng ta biết, đó là một lão nông hiến đất làm trường học, làm đường giao thông, hay là hành động của một em nhỏ dùng tiền tiết kiệm của mình giúp đỡ bạn học gặp khó khăn. Nó có thể là học và là theo Bác. Thiết nghĩ, chúng ta nên duy trì việc xét chọn và tặng Huy hiệu Bác Hồ cho những cá nhân này. Đây chính là những nhân tố góp phần đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân, xây dựng con người Việt Nam mới. Có làm được những việc này, chúng ta sợ gì không thực hiện được việc đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

                                                                                       N.N.Q   

(1) Ban Tuyên giáo Trung ương: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” (chuyên đề năm 2014), 2014

(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 1995, tr.557-558.

(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 1995, tr.252-253.

(4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 1995, tr.503.

145